MỨC ĐỘ KIỆT SỨC NGHỀ NGHIỆP CỦA NHÂN VIÊN KHỐI ĐIỀU DƯỠNG TẠI MỘT SỐ BỆNH VIỆN NGOÀI CÔNG LẬP KHU VỰC PHÍA BẮC

Nguyễn Hoàng Long1, Nguyễn Văn Trang2
1 Viện Khoa học Sức khoẻ, Trường Đại học VinUni
2 Bệnh viện ĐKQT Vinmec khu vực Đông Bắc

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Đặt vấn đề: kiệt sức nghề nghiệp rất thường gặp, gây tác động tiêu cực ở cả cấp độ cá nhân và tổ chức cho hệ thống Y tế. Nghiên cứu này được tiến hành nhằm tìm hiểu tình trạng Kiệt sức nghề nghiệp ở nhân viên khối Điều dưỡng (Điều dưỡng viên, Kỹ thuật viên, Hộ sinh viên) ở một số bệnh viện ngoài công lập khu vực phía Bắc. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 141 đối tượng, được thực hiện từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2022 tại 02 bệnh viện ngoài công lập. Mức độ Kiệt sức nghề nghiệp được đánh giá bằng bộ câu hỏi Oldenburg Burnout Inventory. Kết quả: tỷ lệ nhân viên có Kiệt sức nghề nghiệp là 36,9% và 34,0% đối tượng không có biểu hiện nào của Kiệt sức nghề nghiệp. Có mối quan hệ có ý nghĩa thống kê giữa mức độ Kiệt sức nghề nghiệp với tuổi (r = -0,19, p < 0,01) và mức độ hài lòng với công việc (r = -0,50, p < 0,01). Không tìm thấy sự khác biệt nào về điểm Kiệt sức nghề nghiệp giữa các nhóm giới tính (df = 139, t = 0,45, p > 0,05), khoa phòng đang công tác (nội, ngoại, sản, nhi…) (df = 7, F = 1,01, p > 0,05), tính chất công việc (chăm sóc người bệnh trực tiếp, không chăm sóc người bệnh trực tiếp) (df = 139, t = 1,53, p < 0,05). Kết luận: tỷ lệ nhân viên có Kiệt sức nghề nghiệp ở mức độ trung bình. Các đối tượng cần được quan tâm nhiều hơn khi can thiệp cải thiện Kiệt sức nghề nghiệp là nhân viên trẻ và có mức độ hài lòng nghề nghiệp thấp.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo