MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM HUYẾT HỌC MÁU NGOẠI VI Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ VÒM MŨI HỌNG

Nguyễn Thanh Bình1, Hoàng Thị Thúy2, Nguyễn Văn Đô1
1 Trường Đại học Y Hà Nội
2 Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Ung thư vòm mũi họng (UTVMH) là bệnh lý ác tính đứng hàng đầu trong các loại ung thư vùng đầu, cổ hiện nay. Mục tiêu: Mô tả sự thay đổi một số chỉ số huyết học máu ngoại vi ở bệnh nhân UTVMH. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 44 bệnh nhân UTVMH được chẩn đoán xác định bằng mô bệnh học và 46 người bình thường tương đồng về tuổi, giới. Kết quả: Tỷ lệ mắc bệnh giữa nam và nữ là 2:1, nhóm tuổi phát hiện bệnh nhiều nhất từ 41-60 tuổi, 65,9% bệnh được phát hiện ở giai đoạn muộn III-IV. Số lượng và tỷ lệ BCTT ở nhóm bệnh nhân tương ứng 4,51 ± 1,26 G/L và 60,87 ± 7,78% cao hơn so với nhóm chứng là 3,66 ± 1,17G/L và 55,35 ± 7,22% có ý nghĩa thống kê với p < 0,001. Số lượng và tỷ lệ bạch cầu lympho ở nhóm bệnh nhân là 1,95 ± 0,43 G/L và 26,53 ± 6,90% thấp hơn so với nhóm chứng là 2,27 ± 0,69 và 33,09 ± 7,73 có ý nghĩa thống kê với p < 0,001. Chỉ số NLR ở nhóm bệnh 2,46 ± 1,05 cao hơn nhóm chứng 1,78 ± 0,86 với p < 0,001. Ngoài ra thấy có tăng bạch cầu mono và giảm bạch cầu ưa base ở nhóm bệnh so với nhóm chứng. Các chỉ số khác như bạch cầu ưa acid, số lượng hồng cầu, hemoglobin, hematocrit, số lượng tiểu cầu không có sự khác biệt có ý nghĩa giữa nhóm bệnh và nhóm chứng. Kết luận: Ở bệnh nhân UTVMH có tăng số lượng và tỷ lệ bạch cầu trung tính, giảm số lượng và tỷ lệ bạch cầu lympho so với nhóm chứng dẫn tới tăng chỉ số NRL. Một số chỉ số khác như số lượng hồng cầu, hemoglobin, hematocrit, số lượng tiểu cầu không có sự khác biệt ở nhóm bệnh so với nhóm chứng.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo