THỰC TRẠNG TÁC ĐỘNG CỦA DỊCH COVID – 19 TỚI TÂM LÝ CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỀU DƯỠNG NAM ĐỊNH NĂM 2021 VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN

Lê Thị Ngọc Thúy1
1 Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả thực trạng tác động của dịch Covid – 19 tới tâm lý của sinh viên Trường đại học điều dưỡng Nam Định năm 2021. Xác định một số yếu tố liên quan đến tâm lý của sinh viên Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định dưới tác động của dịch Covid – 19. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang được thực hiện trên 1687 sinh viên Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định từ tháng 02/2021 đến tháng 4/2021. Kết quả: Điểm trung bình chung sự sợ hãi về Covid -19 là 26,26 ± 6,048. Có mối liên quan thống kê giữa tuổi, kiến thức và theo dõi sức khỏe thường xuyên với sự sợ hãi về Covid – 19 của sinh viên, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với p < 0,05. Kết luận:  Dịch Covid – 19 đã tác động đến tâm lý của sinh viên Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo