NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG KHÁM CHỮA BỆNH TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC HUẾ

Ngô Viết Lộc1, Phan Thị Thảo Nguyên1
1 Trường Ðại học Y Dược Huế

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mở đầu: Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh luôn là một trong những nhiệm vụ hàng đầu của một bệnh viện. Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế ngày càng hoàn thiện tốt hơn trong vấn đề khám chữa bệnh và chất lượng chuyên môn. Hàng năm, Bệnh viện luôn cải tiến, đưa ra ý tưởng và từ thực tế đưa ra giải pháp cho Bệnh viện hướng đến sự hài lòng người bệnh.  Mục tiêu: Mô tả thực trạng hoạt động cải tiến chất lượng tại các khoa lâm sàng Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế năm 2019 và đánh giá kiến thức, thái độ và thực hành về các hoạt động cải tiến chất lượng ở đối tượng nghiên cứu. Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 280 nhân viên y tế tại 11 khoa lâm sàng, Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế. Kết quả: Thực trạng cải tiến chất lượng khám chữa bệnh tại các khoa lâm sàng Bệnh viện năm 2019: Hoạt động “Thiết lập hệ thống quản lý và cải tiến chất lượng bệnh viện” đạt mức 3. Hoạt động “Phòng ngừa các sự cố y khoa và khắc phục” đạt mức 4. Hoạt động “Đánh giá, đo lường, hợp tác và cải tiến chất lượng” đạt mức 4.  Kiến thức, thái độ, thực hành về các hoạt động cải tiến chất lượng ở nhân viên y tế: Có kiến thức đạt về các hoạt động cải tiến chất lượng là 77,1%; có thái độ tốt đối với các hoạt động cải tiến chất lượng là 86,4% và thực hành tốt các hoạt động cải tiến chất lượng là 45,0%. Kết luận: Dựa vào Kiến thức, thái độ, thực hành về các hoạt động cải tiến chất lượng ở đối tượng nghiên cứu để có biện pháp tác động thích hợp.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo