KHẢO SÁT KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ, THỰC HÀNH CHĂM SÓC BÀN CHÂN CỦA BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA XANH PÔN NĂM 2021

Thị Thúy Nga Nguyễn 1, Đình Tùng Đỗ 1,2,, Thị Kim Ngân Ngô 1, Thị Nguyệt Nguyễn 1, Hữu Tùng Nguyễn 1
1 Bệnh viện Đa Khoa Xanh Pôn
2 Học viện Quân Y

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu và phương pháp: Để có cơ sở tiến hành can thiệp, giáo dục hạn chế các biến chứng bàn chân ở bệnh nhân đái tháo đường (ĐTĐ) chúng tôi tiến hành khảo sát thực trạng kiến thức, thái độ, thực hành chăm sóc bàn chân của bệnh nhân đái tháo đường tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn. Kết quả: Tỷ lệ bệnh nhân có kiến thức hiểu biết đạt về biến chứng bàn chân chung chỉ đạt 58%. Tỷ lệ bệnh nhân có thái độ đạt về biến chứng và chăm sóc bàn chân là 71%. Bệnh nhân có thực hành chăm sóc biến chứng đạt chiếm tỷ lệ 43%. Kết luận: Kiến thức, thái độ, thực hành chăm sóc bàn chân của người bệnh Đái tháo đường đa số chưa đạt yêu cầu.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Van Houtum WH, Lavery LA, Harkless LB (1996). The impact of diabetes-related lower-extremity amputations in The Netherlands. J Diabetes Complications. 1996;10 (6):325-330.
2. Western Australia Department of Health (2010). Model of care for the high risk foot.
3. Đặng Thị Hằng Thi (2012). Kiến thức, thực hành phòng biến chứng bàn chân của người bệnh Đái tháo đường type 2 tại bệnh viện 19-8 Bộ Công an năm 2012, luận văn thạc sỹ quản lý bệnh viện, Trường Đại học Y tế Công Cộng.
4. American College of Foot and Ankle Surgeons, Diabetic Foot Care Guidelines (2014). http://www.foothealthfacts.org/footankleinfo/diabetic-guidelines.html [Accessed 30 May 2014]
5. Desalu O.O, Salawu F.K and Jimoh A.K (2011). Diabetic foot care: self reported knowlege and practice among patient attending three tertiary hospital.
6. Nguyễn Thị Bích Đào và Vũ Thị Là (2012). Kiến thức, thái độ, thực hành và hành vi tự chăm sóc bàn chân của người bệnh đái tháo đường type 2 khám và điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy, Tạp chí Y học thành phố Hồ Chí Minh, 2, 59-68.
7. Hoàng Thị Diệu Hương (2016). Kiến thức chăm sóc bàn chân ĐTĐ tại khoa điệu trị ban ngày Bệnh viện nội tiết Trung ương năm 2016, Luận văn tốt nghiệp cử nhân điều dưỡng, Trường Đại học Y Hn.
8. Sofia Hellenberg và Stina Thunberg (2013). Knowledge and practices regarding foot care among patients with Type 2 diabetes in Ho Chi Ming City, Vietnam.
9. Suman S, Sonali S and Kalaiselvi S (2014). Effectiveness of foot care education among people with type 2 diabetes in rural Puducherry, India. India Journal of Endocrinology and Metabolism, 18 (1), 106-110.