KHẢO SÁT KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ, THỰC HÀNH CHĂM SÓC BÀN CHÂN CỦA BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA XANH PÔN NĂM 2021

Nguyễn Thị Thúy Nga1, Đỗ Đình Tùng1,2, Ngô Thị Kim Ngân1, Nguyễn Thị Nguyệt1, Nguyễn Hữu Tùng1
1 Bệnh viện Đa Khoa Xanh Pôn
2 Học viện Quân Y

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu và phương pháp: Để có cơ sở tiến hành can thiệp, giáo dục hạn chế các biến chứng bàn chân ở bệnh nhân đái tháo đường (ĐTĐ) chúng tôi tiến hành khảo sát thực trạng kiến thức, thái độ, thực hành chăm sóc bàn chân của bệnh nhân đái tháo đường tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn. Kết quả: Tỷ lệ bệnh nhân có kiến thức hiểu biết đạt về biến chứng bàn chân chung chỉ đạt 58%. Tỷ lệ bệnh nhân có thái độ đạt về biến chứng và chăm sóc bàn chân là 71%. Bệnh nhân có thực hành chăm sóc biến chứng đạt chiếm tỷ lệ 43%. Kết luận: Kiến thức, thái độ, thực hành chăm sóc bàn chân của người bệnh Đái tháo đường đa số chưa đạt yêu cầu.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo