TÌM HIỂU MỐI LIÊN QUAN GIỮA SỰ BỘC LỘ CỦA PD-L1 VỚI MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM GIẢI PHẪU BỆNH CỦA UNG THƯ BIỂU MÔ TUYẾN DẠ DÀY

Minh Anh Phạm 1,, Trung Thọ Lê 1
1 Đại học Y Hà Nội

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá sự bộc lộ PD- L1 và tìm hiểu mối liên quan với một số đặc điểm giải phẫu bệnh trong ung thư biểu mô tuyến dạ dày. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 115 bệnh nhân ung thư biểu mô tuyến (UTBMT) dạ dày đã được chẩn đoán xác định bằng xét nghiệm mô bệnh học trên bệnh phẩm phẫu thuật và được nhuộm kháng thể đơn dòng PD-L1 bằng hóa mô miễn dịch (HMMD) tại khoa Giải Phẫu Bệnh – Tế bào, Bệnh viện Ung bướu Hà Nội từ tháng 1/2015 đến tháng 12/2019. Kết quả: Tỷ lệ bộc lộ PD-L1 dương tính trong UTBMT dạ dày chiếm 37,4% (CPS ≥1). Không có sự khác biệt về tỷ lệ bộc lộ PD-L1 giữa các nhóm vị trí và kích thước khối u; phân loại mô bệnh học; độ biệt hóa và giai đoạn di căn hạch. Tuy nhiên, có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về tỷ lệ bộc lộ PD-L1 giữa các giai đoạn xâm nhập trong UTBMT dạ dày. Kết luận: Tỷ lệ bộc lộ PD-L1 dương tính trong UTBMT dạ dày chiếm 37,4% (CPS ≥ 1). Các khối u ở giai đoạn xâm nhập muộn có tỷ lệ bộc lộ PD-L1 cao hơn so với tổn thương u giai đoạn sớm.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Sundar R, Smyth EC, Peng S, Yeong JPS, Tan P. (2020). Predictive Biomarkers of Immune Checkpoint Inhibition in Gastroesophageal Cancers. Front Oncol. 10:763.
2. Nguyễn Mai Hạnh, Đặng Thái Trà, Trần Ngọc Dũng. (2021). Nhận xét mối liên quan giữa sự bộc lộ PD-L1, Her2/neu và mô bệnh học trong ung thư biểu mô tuyến dạ dày. Tạp chí Y dược học quân sự, 46 (9): 69-80.
3. Heo YJ, Kim B, Kim H, Kim S, Jang MS, Kim KM. (2021). PD-L1 expression in paired biopsies and surgical specimens in gastric adenocarcinoma: A digital image analysis study. Pathol Res Pract. 218:153338.
4. Hou J, Yu Z, Xiang R, et al. (2014). Correlation between infiltration of FOXP3+ regulatory T cells and expression of B7-H1 in the tumor tissues of gastric cancer. Exp Mol Pathol. 96(3):284-291.
5. Wu C, Zhu Y, Jiang J, Zhao J, Zhang XG, Xu N. (2006). Immunohistochemical localization of programmed death-1 ligand-1 (PD-L1) in gastric carcinoma and its clinical significance. Acta Histochem. 108(1):19-24.
6. Wu Y, Cao D, Qu L, et al. (2017). PD-1 and PD-L1 co-expression predicts favorable prognosis in gastric cancer. Oncotarget. 8(38):64066-64082.
7. Eto S, Yoshikawa K, Nishi M, et al. (2016). Programmed cell death protein 1 expression is an independent prognostic factor in gastric cancer after curative resection. Gastric Cancer. 19(2):466-471.
8. Geng Y, Wang H, Lu C, et al. (2015). Expression of costimulatory molecules B7-H1, B7-H4 and Foxp3+ Tregs in gastric cancer and its clinical significance. Int J Clin Oncol. 20(2):273-281.
9. Mu L, Yu W, Su H, et al. (2019). Relationship between the expressions of PD-L1 and tumour-associated fibroblasts in gastric cancer. Artif Cells Nanomedicine Biotechnol. 47(1):1036-1042.