ĐÁNH GIÁ KIẾN THỨC VỀ 5S CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ, NĂM 2021

Nguyễn Văn Nguyên1, Lã Ngọc Quang2, Nguyễn Văn Tập3, Nguyễn Quỳnh Trúc4
1 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp thẩm mỹ FOB
2 Trường Đại học Y tế công cộng, Hà Nội
3 Trường Đại học Trà Vinh
4 Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Tp. Hồ Chí Minh

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

5S là một hình thức quản lý trực quan có hệ thống, được áp dụng như một phương pháp chuẩn hóa tại bệnh viện. Để triển khai phương pháp đạt hiệu quả, cần nâng cao kiến thức của nhân viên, tuy nhiên hiện nay rất ít nghiên cứu đánh giá về kiến thức áp dụng 5S tại các bệnh viện. Mục tiêu của nghiên cứu nhằm đánh giá về kiến thức 5S của nhân viên y tế tại Bệnh viện trường Đại học Y dược Cần Thơ và một số yếu tố liên quan. Phương pháp nghiên cứu cắt ngang mô tả, chọn mẫu toàn bộ tại Bệnh viện trường Đại học Y dược Cần Thơ. Đối tượng nghiên cứu là nhân viên y tế hiện đang làm việc lại tại Bệnh viện trường Đại học Y dược Cần Thơ. Sử dụng bảng kiểm 5S của tổ chức JICA. Kết quả cho thấy tỷ lệ nhân viên y tế có kiến thức 5S đạt là 57,3%. Trong đó tỷ lệ kiến thức đạt cao nhất ở lĩnh vực Sạch sẽ (67,8%) và thấp nhất là Sàng lọc (49,8%). Nhóm tuổi có mối liên quan đến kiến thức áp dụng về 5S. Kiến thức đúng về 5S cao nhất ở yếu tố sạch sẽ và thấp nhất ở sàng lọc. Cần triển khai thêm các lớp tập huấn về 5S, tăng cường bổ sung kiến thức đặc biệt ở nhóm dưới 30 tuổi.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo