ĐÁNH GIÁ CHỨC NĂNG TÂM TRƯƠNG THẤT TRÁI BẰNG SIÊU ÂM DOPPLER TIM Ở BỆNH NHÂN THẬN NHÂN TẠO CHU KỲ

Thị Mai Huệ Lê 1,, Đình Anh Hoàng 2, Xuân Khái Nguyễn 2, Văn Nhân Nguyễn 1, Trung Dũng Ngô 1
1 Bệnh viện Thận Hà Nội
2 Bệnh viện Quân y 103

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu nghiên cứu: Nghiên cứu mối liên quan giữa các thông số chức năng tâm trương thất trái trên siêu âm Doppler tim với một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng ở bệnh nhân thận nhân tạo chu kỳ. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả, cắt ngang, so sánh nội nhóm trên 75 bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối lọc máu chu kỳ được siêu âm tim. Kết quả: (1) Tỉ lệ suy chức năng tâm trương ở bệnh nhân lọc máu nhân tạo chu kỳ là 25,33%. (2) 47,54% bệnh nhân ≤50 tuổi có E/A ≤ 0,8 hoặc >2, ở nhóm >50 tuổi là 73,68%. (3) Triglycerid có mối tương quan nghịch mức độ yếu với E/A (r = -0,297, p < 0,05) và E/e’ (r = -0,299, p < 0,05). (4) Không thấy mối tương quan có ý nghĩa thống kê giữa các thông số đánh giá chức năng tâm trương với thời gian lọc máu, tình trạng thiếu máu, tăng huyết áp và sự phì đại thất trái. Kết luận: Tỉ lệ E/A có liên quan tới độ tuổi. Nồng độ Triglycerid tương quan nghịch với tỉ lệ E/e’ và E/A.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Vandana Menon, Ambreen Gul,Mark J. Sarnak (2005), "Cardiovascular risk factors in chronic kidney disease". Kidney international, 68(4), pp. 1413-18.
2. Devora Rubinger (2005), "Management of refractory congestive heart failure--a nephrological challenge". Nephrol Dial Transplant, 20, pp. 37-40.
3. L. Facchin, Giorgio Vescovo, G. Levedianos. et al. (1995), "Left ventricular morphology and diastolic function in uraemia: Echocardiographic evidence of a specific cardiomyopathy". British heart journal, 74, pp. 174-9.
4. S. F. Nagueh, C. P. Appleton, T. C. Gillebert. et al. (2009), "Recommendations for the evaluation of left ventricular diastolic function by echocardiography". J Am Soc Echocardiogr, 22(2), pp. 107-33.
5. Nguyễn Thị Lý (2017). Nghiên cứu một số đặc điểm hình thái, chức năng tim bằng siêu âm Dopper ở bệnh nhân sau ghép thận. Thạc sĩ y học, Nội chung, Học viện Quân Y.
6. S. F. Nagueh, O. A. Smiseth, C. P. Appleton. et al. (2016), "Recommendations for the Evaluation of Left Ventricular Diastolic Function by Echocardiography: An Update from the American Society of Echocardiography and the European Association of Cardiovascular Imaging". J Am Soc Echocardiogr, 29(4), pp. 277-314.
7. Nguyễn Hải Khoa (2015). Đặc điểm hình thái và chức năng tim trên siêu âm ở bệnh nhân lọc máu chu kỳ bằng thận nhân tạo tại bệnh viện quân y 175. Chẩn đo