ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ TỰ TIN CỦA SINH VIÊN ĐẠI HỌC ĐIỀU DƯỠNG CHÍNH QUY VỀ THỰC HÀNH KỸ THUẬT TIÊM TĨNH MẠCH CHO TRẺ EM

Nguyễn Thị Minh Chính1, Nguyễn Trường Sơn1
1 Trường ĐH Điều dưỡng Nam Định

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả mức độ tự tin của sinh viên đại học điều dưỡng chính quy về thực hành kỹ thuật tiêm tĩnh mạch cho trẻ em năm 2018. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 214 sinh viên đại học điều dưỡng chính quy khóa 11 đủ đã tham gia trả lời dựa trên bộ câu hỏi. Kết quả nghiên cứu: Tỷ lệ sinh viên rất đồng ý mức độ tự tin trong chuẩn bị phương tiện dụng cụ chiếm 22,4%, tỷ lệ sinh viên rất đồng ý mức độ tự tin trong giao tiếp với người bệnh và người nhà là 19,2%, tỷ lệ sinh viên rất đồng ý mức độ tự tin trong hướng dẫn và chăm sóc trẻ sau tiêm là 12,6%. Kết luận: Thực trạng mức độ tự tin của sinh viên đại học điều dưỡng chính quy về thực hành kỹ thuật tiêm tĩnh mạch cho trẻ em còn thấp.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo