PHÂN TÍCH MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ, THỰC HÀNH CHĂM SÓC BÀN CHÂN CỦA BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA XANH PÔN NĂM 2021

Đỗ Đình Tùng1,2, Nguyễn Thị Thúy Nga1, Ngô Thị Kim Ngân1, Nguyễn Thị Nguyệt1, Nguyễn Hữu Tùng1
1 Bệnh viện Đa Khoa Xanh Pôn
2 Học viện Quân Y

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Để có cơ sở tiến hành can thiệp, giáo dục hạn chế các biến chứng bàn chân ở bệnh nhân đái tháo đường (ĐTĐ) chúng tôi tiến hành Phân tích một số yếu tố liên quan đến kiến thức, thái độ, thực hành chăm sóc bàn chân của bệnh nhân Đái tháo đường tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn. Kết quả: Phát hiện mối liên quan có ý nghĩa thống kê giữa kiến thức với trình độ học vấn và nguồn tiếp cận thông tin (p<0,05); giữa thái độ với trình độ học vấn và nguồn tiếp cận thông tin (p<0,05); giữa thực hành với tiền sử gia đình và nguồn tiếp cận thông tin (p<0.05). Kết luận: Kiến thức, thái độ, thực hành chăm sóc bàn chân của người bệnh Đái tháo đường chưa cao. Cần xây dựng kế hoạch nâng cao kiến thức, thái độ, thực hành chăm sóc bàn chân cho người bệnh Đái tháo đường.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo