XÂY DỰNG MÔ HÌNH PHÂN TÍCH CHI PHÍ – HIỆU QUẢ CỦA APIXABAN SO VỚI CÁC PHÁC ĐỒ CHUẨN TRONG ĐIỀU TRỊ KHỞI PHÁT VÀ DỰ PHÒNG TÁI PHÁT HUYẾT KHỐI TĨNH MẠCH TẠI VIỆT NAM

Tấn Hưng Đinh 1,, Thị Tuyết Trinh Nguyễn 1, Huệ Nghi Tô 2, Quan Nghiệm Lê 1
1 Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh
2 Viện nghiên cứu ứng dụng và đánh giá công nghệ y tế

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Apixaban là thuốc chống đông máu đường uống tác động trực tiếp (DOACs - Direct oral anticoagulants) với nhiều ưu điểm hơn các thuốc chống đông đường uống cũ, được Cục quản lý Dược phẩm và Thực phẩm Hoa Kỳ (FDA - US Food and Drug Administration) chấp thuận trong điều trị và dự phòng huyết khối tĩnh mạch (HKTM) vào năm 2014. Tuy nhiên tại Việt Nam quá trình chỉ định thuốc trên thực tế còn hạn chế do giá thuốc cao. Do đó cần phải xem xét tính khả thi của việc lựa chọn thuốc trên lâm sàng thông qua các phân tích đánh giá công nghệ y tế, trong đó có phân tích chi phí – hiệu quả. Một trong những bước đầu tiên, quan trọng nhất trong phân tích chi phí – hiệu quả là xây dựng mô hình, đặc biệt đối với các bệnh lý mạn tính như huyết khối tĩnh mạch. Với phương pháp mô hình hóa kết hợp với tổng quan tài liệu và tham vấn ý kiến các chuyên lâm sàng, nghiên cứu đã xây dựng được mô hình phân tích chi phí – hiệu quả dựa trên phần mềm Microsoft Excel 2016 với thông số đầu ra là chỉ số gia tăng chi phí – hiệu quả và phân tích độ nhạy. Mô hình cho phép phân tích chi phí – hiệu quả của apixaban so với các phác đồ chuẩn trong điều trị khởi phát và dự phòng tái phát HKTM tại Việt Nam.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Agnelli G, Buller HR, Cohen A et al. Oral Apixaban for the Treatment of Acute Venous Thromboembolism. N Engl J Med. 2013;369:799-808
2. De Jong LA, Dvortsin E, Janssen KJ et al. Cost-effectiveness Analysis for Apixaban in the Acute Treatment and Prevention of Venous Thromboembolism in the Netherlands. Clinical Therapeutics 2017;39:288–302.
3. Elías I, Oyagüez I, Álvarez-Sala LA et al. Cost-effectiveness analysis of apixaban compared to low-molecular-weight heparins and vitamin k antagonists for treatment and secondary prevention of venous thromboembolism. Farm Hosp. 2016;40(3):187-208.
4. Glickman A, Brennecke A, Tayebnejad A et al. Cost-effectiveness of apixaban for prevention of venous thromboembolic events in patients after gynecologic cancer surgery. Gynecologic Oncology. 2020:1-6.
5. Gómez-Cerezo J.F, Gómez-Arrayás I, Suárez-Fernández C et al. Cost-effectiveness analysis of apixaban compared to dabigatran in the prevention of venous thromboembolism in patients subjected to total knee or hip replacement. Rev Esp Cir Ortop Traumatol. 2012;56(6):460-468.
6. Kimpton M, Kumar S, Wells PS et al. Cost-Utility Analysis of Apixaban Compared to Usual Care for the Primary Thromboprophylaxis of Ambulatory Cancer Patients Initiating Chemotherapy. Bloodjournal Blood blood. 2019;134:329.
7. Lanitis T, Leipold R, Hamilton M et al. Cost-effectiveness of apixaban versus low molecular weight heparin/vitamin k antagonist for the treatment of venous thromboembolism and the prevention of recurrences. Clinical Therapeutics. 2016;2(2):1-15.
8. Quon P, Le HH, Raymond V et al. Clinical and economic benefits of extended treatment with apixaban for the treatment and prevention of recurrent venous thromboembolism in Canada. Journal of Medical Economics. 2016.
9. Revankar N, Patterson J, Kadambi A et al. A Canadian Study of the Cost-Effectiveness of Apixaban Compared With Enoxaparin for PostSurgical Venous Thromboembolism Prevention. Postgraduate Medicine 2013;125(4):141-152.
10. Saleh ASA, Berrigan P, Anderson D et al. Direct Oral Anticoagulants and Vitamin K Antagonists for Treatment of Deep Venous Thrombosis and Pulmonary Embolism in the Outpatient Setting: Comparative Economic Evaluation. Can J Hosp Pharm. 2017;70(3):188-198.
11. Yan X, Gu X, Xu Z et al. Cost-Effectiveness of Different Strategies for the Prevention of Venous Thromboembolism After Total Hip Replacement in China. Adv Ther. 2017;34:466–480.
12. Yan X, Gu X, Zhou L et al. Cost Effectiveness of Apixaban and Enoxaparin for the Prevention of Venous Thromboembolism After Total Knee Replacement in China. Clin Drug Investig. 2016.