ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA ĐIỆN CHÂM VÀ XOA BÓP BẤM HUYỆT TRONG ĐIỀU TRỊ LIỆT DÂY THANH SAU PHẪU THUẬT TUYẾN GIÁP

Văn Toàn Nguyễn 1,, Tiến Hưng Bùi 2, Hoàng Hiệp Phan 1, Thị Phương Lê 1
1 Bệnh viện Nội tiết Trung ương
2 Trường Đại học Y Hà Nội

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá hiệu quả của điện châm kết hợp xoa bóp bấm huyệt trong điều trị liệt dây thanh sau phẫu thuật tuyến giáp. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu tiến cứu, can thiệp lâm sàng có đối chứng, so sánh kết quả trước sau điều trị trên 60 bệnh nhân được chẩn đoán xác định liệt dây thanh một bên không hoàn toàn qua nội soi dây thanh sau phẫu thuật tuyến giáp tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương từ tháng 10 năm 2021 đến tháng 8 năm 2022. Bệnh nhân chia thành 2 nhóm, mỗi nhóm 30 bệnh nhân, nhóm chứng được xoa bóp bấm huyệt; nhóm nghiên cứu được kết hợp điện châm và xoa bóp bấm huyệt. Thời gian điều trị 10 ngày. Kết quả: Mức cải thiện triệu chứng khàn tiếng cao hơn ở nhóm nghiên cứu (giảm từ 100% xuống 46,7% so với giảm từ 100% xuống 80%), mức cải thiện triệu chứng ho khạc đờm cao hơn ở nhóm nghiên cứu so với nhóm đối chứng (giảm từ 90% xuống 13,3% so với giảm từ 63.3% xuống 13,3%). Tỉ lệ di động dây thanh tốt sau điều trị lần lượt là 93,3% ở nhóm nghiên cứu và 90% ở nhóm đối chứng. Mức cải thiện chỉ số khuyết tật giọng nói VHI ở nhóm nghiên cứu là cao so với nhóm đối chứng (30,1±10,9 điểm so với 23,7±14,6 điểm).

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Chaudhary IA, Samiullah null, Masood R, Majrooh MA, Mallhi AA. Recurrent laryngeal nerve injury: an experience with 310 thyroidectomies. J Ayub Med Coll Abbottabad. 2007;19(3):46-50.
2. Nhan Trừng Sơn. Liệt thanh quản. In: Tai Mũi Họng. Vol 2. Nhà xuất bản Y học,Thành phố Hồ Chí Minh; 2011.
3. Chiang FY, Wang LF, Huang YF, Lee KW, Kuo WR. Recurrent laryngeal nerve palsy after thyroidectomy with routine identification of the recurrent laryngeal nerve. Surgery. 2005; 137(3):342-347.
4. Nguyễn Huy Cường,Trần Việt Hồng, Nguyễn Thị Ngọc Dung. Ứng dụng ghi âm và phân tích âm vào chẩn đoán và đánh giá hiệu quả điều trị liệt dây thanh một bên tư thế mở. Published online 2014.
5. Nguyễn Thị Thu Hà. Đánh giá kết quả phục hồi chức năng phát âm của bệnh nhân liệt hồi quy một bên sau bơm mỡ dây thanh tự thân. Published online 2013.
6. Stuut M, Tjon Pian Gi REA, Dikkers FG. Change of Voice Handicap Index after treatment of benign laryngeal disorders. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2014;271(5):1157-1162.
7. Wang Lei, Wang Weixin. Clinical observation of treating vocal chord paralysis by acupuncture and massage combined with Chinese medicine. Published online 2009.