MỨC ĐỘ ĐỒNG THUẬN CỦA CỘNG HƯỞNG TỪ VÀ SIÊU ÂM TRONG VIỆC PHÁT HIỆN MỘT SỐ BẤT THƯỜNG SỌ NÃO CỦA THAI NHI

Tiến Lưu Đoàn 1,, Thị Hồng Nhung Nguyễn 1
1 Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: đánh giá mức độ đồng thuận của siêu âm và cộng hưởng từ trong phát hiện các bất thường sọ não thai nhi. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: nghiên cứu tiến cứu mô tả trên 66 trường hợp có chẩn đoán hoặc nghi ngờ bất thường sọ não thai nhi tại Bệnh viện Đại học Y Hà nội. Xử lý số liệu theo phương pháp thống kê y học, sử dụng phần mềm SPSS 20.0. Kết quả: nghiên cứu cho thấy có 98 bất thường sọ não thai nhi được phát hiện trên cộng hưởng từ trong 66 trường hợp. Cộng hưởng từ phát hiện thêm các tổn thương mới mà siêu âm bỏ qua. Trong 98 bất thường trên cộng hưởng từ thì có 12 bất thường cộng hưởng từ phát hiện và bổ sung thêm chẩn đoán cho với siêu âm (chiếm 12,24%) và có 24 bất thường (chiếm 24,5%) cộng hưởng từ phát hiện và làm thay đổi chẩn đoán ban đầu của siêu âm và có 62 bất thường (63,26%) siêu âm và cộng hưởng từ có cùng kết quả. Mức độ đồng thuận của cộng hưởng từ và siêu âm cao nhất trong bất thường giãn não thất và các tổn thương dạng nang với giá trị Kappa lần lượt là 0,87 và 0,84. Mức độ đồng thuận yếu nhất của cộng hưởng từ và siêu âm trong bất thường chảy máu não với giá trị Kappa 0 (không đồng thuận) và bất thường vỏ não với giá trị Kappa 0,46 (mức độ đồng thuận yếu). Kết luận: Cộng hưởng từ phát hiện thêm các bất thường sọ não thai nhi, đặc biệt là bất thường phát triển vỏ não và chảy máu não. Ngoài ra cộng hưởng từ có thể phát hiện thêm các tổn thương mà siêu âm hạn chế đánh giá.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Ceausescu A, Docea A, Dinu M, Degeratu S, Iliescu D, Cara M. Fetal Central Nervous System Abnormalities. Congenital Anomalies - From the Embryo to the Neonate. Published online April 6, 2018. doi:10.5772/intechopen.76208
2. Todros T, Capuzzo E, Gaglioti P. Prenatal diagnosis of congenital anomalies. Images Paediatr Cardiol. 2001;3(2):3-18. Accessed June 26, 2019. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/ pmc/articles/PMC3232499/
3. Reddy UM, Filly RA, Copel JA. Prenatal Imaging: Ultrasonography and Magnetic Resonance Imaging. Obstet Gynecol. 2008; 112(1):145-157. doi:10.1097/ 01.AOG.0000318871. 95090.d9
4. MRI of the Fetal Brain: Normal Development and Cerebral Pathologies. Radiology. 2005; 235(2):568-568. doi:10.1148/radiol.2351052504
5. Griffiths PD, Bradburn M, Campbell MJ, et al. MRI in the diagnosis of fetal developmental brain abnormalities: the MERIDIAN diagnostic accuracy study. Health Technol Assess. 2019;23(49):1-144. doi:10.3310/hta23490
6. Malinger G, Kidron D, Schreiber L, et al. Prenatal diagnosis of malformations of cortical development by dedicated neurosonography. Ultrasound Obstet Gynecol. 2007;29(2):178-191. doi:10.1002/uog.3906
7. Raafat RME, Abdelrahman TM, Hafez MAF. The prevalence and the adding value of fetal MRI imaging in midline cerebral anomalies. Egypt J Radiol Nucl Med. 2020;51(1):1-8. doi:10.1186/s43055-020-0146-0
8. Paladini D, Quarantelli M, Sglavo G, et al. Accuracy of neurosonography and MRI in clinical management of fetuses referred with central nervous system abnormalities. Ultrasound Obstet Gynecol. 2014;44(2):188-196. doi:10.1002/ uog.13243
9. Sefidbakht S, Dehghani S, Safari M, Vafaei H, Kasraeian M. Fetal Central Nervous System Anomalies Detected by Magnetic Resonance Imaging: A Two-Year Experience. Iran J Pediatr. 2016;26(4). doi:10.5812/ijp.4589