KIẾN THỨC, THỰC HÀNH VỀ BẢO HIỂM Y TẾ CỦA SINH VIÊN NĂM NHẤT HỆ BÁC SĨ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI NĂM 2021

Đình Luyến Lê 1,, Xuân Tài Bùi1, Thị Thu Hường Nguyễn 1, Thị Ngọc Anh Đàm 1
1 Trường Đại học Y Hà Nội

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Bảo hiểm y tế thực hiện cơ chế chia sẻ rủi ro, gánh nặng tài chính do ốm đau, bệnh tật nhằm hướng tới thực hiện công bằng trong chăm sóc sức khỏe, đồng thời cũng giúp giảm gánh nặng cho ngân sách Nhà nước. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm mô tả thực trạng kiến thức, thực hành về BHYT của sinh viên năm nhất hệ bác sĩ Trường Đại học Y Hà Nội năm 2021 và một số yếu tố liên quan. Nghiên cứu mô tả cắt ngang được thực hiện trên 331 đối tượng cho thấy tỷ lệ kiến thức và thực hành đạt theo nhóm chuyên ngành cao nhất lần lượt là 2,42% và 20,24% ở sinh viên học chuyên ngành Bác sĩ Đa khoa. Yếu tố liên quan đến điểm thực hành đạt là: bố mẹ không làm trong ngành y/dược (OR=0,54, 95%CI: 0,30-0,96). Kiến thức và thực hành về BHYT của sinh viên năm nhất hệ bác sĩ Trường Đại học Y Hà Nội rất thấp.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Đỗ Quang Quý, Trần A Hùng (2014). Việt Nam hướng tới bảo hiểm y tế toàn dân, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Số 121 (07): 151-156
2. Phùng Lâm Tới, Nguyễn Đăng Vững, Nguyễn Trọng Đức và cộng sự (2018). Kiến thức, thái độ về chính sách y tế của sinh viên năm cuối hệ bác sĩ Trường Đại học Y Hà Nội và một số yếu tố liên quan. Tạp chí Nghiên cứu Y học, Số 110 (1): 105-112
3. James TG, Sullivan MK, Dumeny L, Lindsey K, Cheong J, Nicolette G. Health insurance literacy and health service utilization among college students. J Am Coll Health. 2020;68(2): 200-206. doi:10.1080/07448481.2018.1538151
4. Nobles AL, Curtis BA, Ngo DA, Vardell E, Holstege CP. Health insurance literacy: A mixed methods study of college students. J Am Coll Health. 2019;67(5):469-478. doi:10.1080/ 07448481.2018.1486844
5. Trịnh Thị Ngọc Trâm, Cao Thị Nhung, Đoàn Ngọc Thủy Tiên (2020). Kiến thức, thái độ và thực hành về bảo hiểm y tế của sinh viên năm cuối hệ bác sĩ Trường Đại học Y Hà Nội và một số yếu tố ảnh hưởng. Tạp chí Y học thực hành, Số 1138: 84-89
6. “Georgia State University Graduate Students’ Health Insurance” by Tenzin Dongchung. Accessed May 2, 2022. https://scholarworks.gsu.edu/iph_theses/485/
7. Bộ y tế-Bộ tài chính. Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24/11/2014