ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬA SOẠN ỐNG TỦY CỦA HỆ THỐNG TRÂM ONE CURVE TRÊN RĂNG HÀM NHỎ HÀM DƯỚI SỬ DỤNG CHỈ SỐ ETTI

Công Minh Phạm 1,, Hồng Vân Lê 1, Thu Huyền Nguyễn 1
1 Bệnh Viện Răng Hàm Mặt Trung Ương Hà Nội

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

One Curve là hệ thống trâm nội nha NiTi mới nhằm đơn giản hóa quá trình sửa soạn ống tủy với một trâm duy nhất. Do trâm có thiết diện tròn nên hiệu quả sửa soạn trên các ống tủy dạng dẹt cần được đánh giá. Nghiên cứu này được thực hiện với mục tiêu đánh giá hiệu quả tạo hình ống tủy của trâm One Curve trên răng hàm nhỏ hàm dưới sử dụng chỉ số ETTI (Endodontically Treated Tooth Index). Đây là nghiên cứu can thiệp lâm sàng không đối chứng được thực hiện trên 34 bệnh nhân được điều trị nội nha tại Khoa Điều Trị Theo Yêu Cầu, Bệnh Viện Răng Hàm Mặt Trung Ương Hà Nội, từ 10/2020 đến 10/2021. Các bệnh nhân có răng hàm nhỏ hàm dưới được tạo hình hệ thống ống tuỷ bằng trâm One Curve, trám bít hệ thống ống tuỷ bằng phương pháp lèn nhiệt, các răng được chụp CBCT nội nha sau điều trị và đánh giá bằng chỉ số ETTI. Kết quả cho thấy có 97,73 % ống tủy được điều trị có tiên lượng tốt theo chỉ số ETTI, do đó hệ thống trâm One Curve có hiệu quả trong việc sửa soạn ống tủy ở các răng hàm nhỏ hàm dưới.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. M. Del Fabbro, K. I. Afrashtehfar, S. Corbella, et al. (2018) “In Vivo and In Vitro Effectiveness of Rotary Nickel-Titanium vs Manual Stainless Steel Instruments for Root Canal Therapy: Systematic Review and Meta-analysis,” J Evid Based Dent Pract, vol. 18, no. 1, pp. 59–69, doi: 10.1016/j.jebdp.2017.08.001.
2. E. Venkatesh, S. V. Elluru. (2017) “Cone beam computed tomography: basics and applications in dentistry,” J Istanb Univ Fac Dent, vol. 51, no. 3 Suppl 1, pp. S102–S121, doi: 10.17096/ jiufd.00289.
3. T. Venskutonis, G. Plotino, L. Tocci, et al. (2015) “Periapical and Endodontic Status Scale Based on Periapical Bone Lesions and Endodontic Treatment Quality Evaluation Using Cone-beam Computed Tomography,” Journal of Endodontics, vol. 41, no. 2, pp. 190–196, doi: 10.1016/ j.joen.2014.10.017.
4. Cao Thị Ngọc. (2014) “Đánh giá hiệu quả điều trị nội nha bằng hệ thống Endo Express trên nhóm răng hàm nhỏ,” Luận văn Bác sỹ nội trú bệnh viện, Trường đại học Y Hà Nội, Hà Nội.
5. Lê Hoàng, Trương Nhựt Khuê. (2018) “nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, x quang và đánh giá kết quả điều trị nội nha răng cối nhỏ bằng hệ thốngendo express,” Tạp chí Y Dược Học Cần Thơ, vol. 16, pp. 111–118, .
6. B. M. Cleghorn, W. H. Christie, and C. C. S. Dong. (2007) “The root and root canal morphology of the human mandibular second premolar: a literature review,” J Endod, vol. 33, no. 9, pp. 1031–1037, doi: 10.1016/j.joen.2007.03.020.
7. D. Ricucci, I. N. Rôças, F. R. F. Alves, et al. (2016) “Apically Extruded Sealers: Fate and Influence on Treatment Outcome,” Journal of Endodontics, vol. 42, no. 2, pp. 243–249, doi: 10.1016/j.joen.2015.11.020.