KẾT QUẢ THỤ TINH TRONG ỐNG NGHIỆM THEO PHÂN LOẠI POSEIDON TẠI BỆNH VIỆN BƯU ĐIỆN

Nguyễn Xuân Hợi 1, Nguyễn Thị Thu Giang 2,
1 Đại học Y Hà Nội
2 Bệnh viện Bưu điện

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá kết quả làm thụ tinh trong ống nghiệm của các nhóm bệnh nhân theo phân loại POSEIDON. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu hồi cứu trên 263 trường hợp làm thụ tinh trong ống nghiệm đủ tiêu chuẩn theo phân loại POSEIDON tại bệnh viện Bưu Điện trong thời gian từ tháng 1/2020 đến tháng 12/2021. Kết quả: Có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về các kết quả kích thích buồng trứng và kết quả có thai giữa các nhóm theo phân loại POSEIDON. Tỷ lệ thai diễn tiến của nhóm 1 là 51,5%, nhóm 2 là 28,1%, nhóm 3 là 44,8% và nhóm 4 là 21,7%. Kết luận: số noãn thu được, số noãn trưởng thành, số noãn thụ tinh và số phôi giảm dần từ nhóm 1 đến nhóm 4. Kết quả có thai nhóm 1 cao nhất, sau đó đến nhóm 3 và nhóm 4 là thấp nhất

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Ferraretti AP, La Marca A, Fauser BCJM, et al (2011). ESHRE consensus on the definition of “poor response” to ovarian stimulation for in vitro fertilization: the Bologna criteria. Hum Reprod, 26(7), 1616-1624.
2. Poseidon Group (Patient-Oriented Strategies Encompassing IndividualizeD Oocyte Number), Alviggi C, Andersen CY, et al. A new more detailed stratification of low responders to ovarian stimulation: from a poor ovarian response to a low prognosis concept (2016). Fertil Steril, 105(6), 1452-1453.
3. Chinta P, Antonisamy B, Mangalaraj AM, Kunjummen AT, Kamath MS (2021). POSEIDON classification and the proposed treatment options for groups 1 and 2: time to revisit? A retrospective analysis of 1425 ART cycles. Human Reproduction Open.;2021(0), 1-10.
4. Lê Long Hồ, Phạm Dương Toàn, Vương Thị Ngọc Lan (2019). Kết quả thụ tinh ống nghệm của nhóm bệnh nhân “tiên lượng thấp” theo phân loại POSEIDON. TC Phụ sản,17(1), 69-75.
5. Vương Thị Ngọc Lan (2016). Giá trị các xét nghiệm AMH, FSH và AFC dự đoán đáp ứng buồng trứng thụ tinh trong ống nghiệm. Luận văn tiến sĩ y học. Đại học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh.
6. Trịnh Phạm Thanh Tùng (2019). Đánh giá kết quả thụ tinh ống nghiệm trên bệnh nhân AMH thấp tại Bệnh viện Phụ Sản Trung Ương. Luận văn thạc sỹ Y học. Trường Đại học Y Hà Nội.
7. Nguyễn Thị Mỹ Dung (2020). Nghiên cứu kết quả chuyển phôi trữ ngày 5 và phôi trữ ngày 3 tại bệnh viện phụ sản Hà Nội. Luận văn tốt nghiệp chuyên khoa II. Trường Đại học Y Hà Nội.
8. Trương Văn Tuyên (2014). Nghiên cứu kết quả thụ tinh trong ống nghiệm trên bệnh nhân đáp ứng kém với kích thích buồng trứng bằng phác đồ antagonist tại bệnh viện Phụ Sản Trung Ương. Luận văn thạc sỹ Y học. Trường Đại học Y Hà Nội.
9. Zhen XM, Qiao J, Li R, Wang LN, Liu P (2008). The clinical analysis of poor ovarian response in in-vitro-fertilization embryo-transfer among Chinese couples. J Assist Reprod Genet, 25(1), 17-22.