NGHIÊN CỨU MỨC ĐỘ BIỂU HIỆN MRNA CỦA GEN SPAG8 Ở BỆNH NHÂN VÔ SINH NAM

Vũ Thị Hà 1,2,, Nguyễn Hoàng Việt 1, Trần Thị Huyền Trang 1, Luyện Thị Thanh Nga3, Đoàn Thị Kim Phượng1,2, Lương Thị Lan Anh 1,2, Nguyễn Hoài Bắc 2, Trần Đức Phấn 1,2, Nguyễn Ngân Hà 1
1 Đại học Y Hà Nội
2 Bệnh viện Đại học Y Hà Nội
3 Bệnh viện Đa khoa Medlatec

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Gen SPAG8 (Sperm associated antigen 8) là một trong những gen tham gia vào quá trình sinh trưởng và biệt hóa tinh trùng ở nam giới mà vai trò của nó còn chưa được minh chứng rõ ràng. Mục tiêu: đánh giá mức độ biểu hiện mRNA của gen SPAG8 ở nam giới vô sinh. Đối tượng và phương pháp: 50 mẫu máu ngoại vi (25 mẫu của bệnh nhân vô sinh nam, 25 mẫu của nhóm chứng). Sử dụng kỹ thuật RT-qPCR để khảo sát biểu hiện mRNA của gen SPAG8. Kết quả: Mức độ biểu hiện mRNA trung bình của gen SPAG8 ở nhóm bệnh = 0,8205±1,316 (0,091 – 3,977). Mức độ biểu hiện mRNA trung bình của gen SPAG8 ở nhóm chứng =1,418±1,115 (0,306 – 3,464). Mức độ biểu hiện mRNA của gen SPAG8 của nhóm vô sinh nam thấp hơn ở nhóm chứng, sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với p<0,05. Kết luận: Nghiên cứu bước đầu đã chỉ ra mức độ biểu hiện của gen SPAG8 trong máu ngoại vi trên bệnh nhân vô sinh nam thấp hơn so với nhóm chứng, gợi ý mối liên hệ của gen này với bệnh vô sinh ở nam giới.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Rowe PJ, Hargreave TB, Mellows HJ. Female partner. WHO Manual for the Standardized Investigation and Diagnosis of the Infertile Couple. Published online 2000:40-47.
2. Faraji S, Sharafi M, Shahverdi A, Fathi R. Sperm Associated Antigens: Vigorous Influencers in Life. Cell Journal (Yakhteh). 2021;23(5):495. doi:10.22074/CELLJ.2021.7377
3. SPAG8 sperm associated antigen 8 [Homo sapiens (human)] - Gene - NCBI. Accessed June 12, 2022. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene?Db=gene&Cmd=DetailsSearch&Term=26206
4. Wu H, Chen Y, Miao S, et al. Sperm associated antigen 8 (SPAG8), a novel regulator of activator of CREM in testis during spermatogenesis. FEBS Lett. 2010;584(13):2807-2815. doi:10.1016/J.FEBSLET.2010.05.016
5. Li R, Tang XL, Miao SY, Zong SD, Wang LF. Regulation of the G2/M phase of the cell cycle by sperm associated antigen 8 (SPAG8) protein. Cell Biochem Funct. 2009;27(5):264-268. doi:10.1002/CBF.1574
6. Siliņa K, Zayakin P, Kalniņa Z, et al. Sperm-associated antigens as targets for cancer immunotherapy: Expression pattern and humoral immune response in cancer patients. Journal of Immunotherapy. 2011;34(1):28-44. doi:10.1097/CJI.0B013E3181FB64FA
7. Cheng GY, Shi JL, Wang M, et al. Inhibition of mouse acrosome reaction and sperm-zona pellucida binding by anti-human sperm membrane protein 1 antibody. Asian Journal of Andrology. 2007; 9(1):23-29. doi:10.1111/J.1745-7262.2007. 00247.X
8. Siliņa K, Zayakin P, Kalniņa Z, et al. Sperm-associated antigens as targets for cancer immunotherapy: expression pattern and humoral immune response in cancer patients. J Immunother. 2011;34(1):28-44. doi:10.1097/CJI.0B013E3181FB64FA