NGHIÊN CỨU TÌNH TRẠNG NHIỄM EBV Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ DẠ DÀY TẠI VIỆT NAM

Phạm Hồng Khánh 1,2,, Dương Quang Huy 3,4, Nguyễn Quang Duật 4,5, Trần Thị Huyền Trang6, Vũ Văn Khiên 7
1 Bệnh viện Quân y 103
2 Học viện Quân Y
3 Bệnh viện Quân y
4 Học viện quân y
5 Bệnh viện quân y 103
6 Bệnh viện trung ương quân đội 108
7 Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Đặt vấn đề: Việt Nam là nước có tỷ lệ lưu hành EBV cao, tuy nhiên chưa có nghiên cứu nào về tình trạng nhiễm EBV ở bệnh nhân UTDD. Nghiên cứu này nhằm mục tiêu xác định tình trạng nhiễm EBV và đặc điểm UTDD có EBV dương tính. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu cắt ngang trên 179 bệnh nhân: UTDD (n = 89) và viêm dạ dày mạn (n = 90) được chẩn đoán bằng mô bệnh học. Tình trạng nhiễm EBV được xác định bằng kỹ thuật realtime-PCR. Kết quả: Tỷ lệ nhiễm EBV nhóm nghiên cứu là 133/179 bệnh nhân (74,3%), trong đó nhóm UTDD cao hơn nhóm VDDM (80,9% so với 67,8%), sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p < 0,05). UTDD có tỷ lệ nhiễm EBV cao nhất ở nhóm tuổi trẻ (dưới 45), vị trí khối u hay gặp ở tâm vị và thân vị (100% và 92,9%, tương ứng). Kết luận: Nhiễm EBV có thể là “nguy cơ” UTDD tại Việt nam. UTDD có EBV dương tính gặp nhiều ở bệnh nhân trẻ tuổi và vị trí khối u ở phần trên của dạ dày.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Shinozaki-Ushiku A., A. Kunita, and M. Fukayama (2015), "Update on Epstein-Barr virus and gastric cancer (review)", Int J Oncol. 46(4), p. 1421-1434.
2. Lee Ju‐Han. , Seo‐Hee Kim, Sun‐Hee Han, et al (2009), "Clinicopathological and molecular characteristics of Epstein–Barr virus‐associated gastric carcinoma: A meta‐analysis", Journal of gastroenterology and hepatology. 24(3), p. 354-365.
3. De Souza Carolina Rosal Teixeira, Kátia Soares de Oliveira, Jefferson José Sodré Ferraz, et al (2014), "Occurrence of Helicobacter pylori and Epstein-Barr virus infection in endoscopic and gastric cancer patients from Northern Brazil", BMC gastroenterology. 14(1), p. 1-9.
4. Tavakoli Ahmad, Seyed Hamidreza Monavari, Farid Solaymani Mohammadi, et al (2020), "Association between Epstein-Barr virus infection and gastric cancer: a systematic review and meta-analysis", BMC Cancer. 20(1), p. 1-14.
5. Del Moral-Hernández Oscar, Carlos Alberto Castañón-Sánchez, Salomón Reyes-Navarrete, et al (2019), "Multiple infections by EBV, HCMV and Helicobacter pylori are highly frequent in patients with chronic gastritis and gastric cancer from Southwest Mexico: An observational study", Medicine. 98(3).
6. Rihane Fatima Ezzahra, Driss Erguibi, Othmane Elyamine, et al (2021), "Helicobacter pylori co-infection with Epstein-Barr virus and the risk of developing gastric adenocarcinoma at an early age: Observational study infectious agents and cancer", Annals of Medicine. 68, p. 102651.
7. Chen Xin-Zu, Hongda Chen, Felipe A Castro, et al (2015), "Epstein–Barr virus infection and gastric cancer: a systematic review", Medicine. 94(20).
8. Shuto Takuya, Jun Nishikawa, Kanami Shimokuri, et al (2019), "Establishment of a screening method for epstein-barr virus-associated gastric carcinoma by droplet digital pcr", Microorganisms. 7(12), p. 628.
9. Yanagi Ayaka, Jun Nishikawa, Kanami Shimokuri, et al (2019), "Clinicopathologic Characteristics of Epstein–Barr Virus-Associated Gastric Cancer Over the Past Decade in Japan", Microorganisms. 7(9), p. 305.