MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KẾT QUẢ KHÚC XẠ SAU PHẪU THUẬT PHACO-IOL KẾT HỢP MỞ GÓC TIỀN PHÒNG ÁP DỤNG CÔNG THỨC BARRETT UNIVERSAL II

Đỗ Tấn 1,, Vũ Cao Ngọc 2, Nguyễn Đình Ngân 3
1 Bệnh viện mắt trung ương
2 Bệnh viện 354
3 Học viện quân y

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá một số yếu tố ảnh hưởng đến kết quả khúc xạ sau Phẫu thuật Phaco-IOL-GSL áp dụng công thức Barrett Universal II. Phương pháp:  Nghiên cứu can thiệp lâm sàng một nhóm trên 45 mắt bị bệnh Glôcôm góc đóng nguyên phát kèm theo đục thể thủy tinh trải qua phẫu thuật Phaco-IOL-GSL  áp dụng công thức Barrett Universal II. Kết quả: Có 40/45 mắt trong nhóm nghiên cứu có khúc xạ trong khoảng ± 1D, việc áp dụng công thức Barrett Universal II mang lại kết quả khúc xạ tương đối tốt với sai số khúc xạ trung bình tuyệt đối thực tế là 0,46±0,54D. Chưa nhận thấy có mối quan hệ có ý nghĩa thống kê giữa các yếu tố trước phẫu thuật như nhãn áp, độ sâu tiền phòng, độ dày thể thủy tinh đến sai số khúc xạ sau phẫu thuật. Độ dầy thể thủy tinh có xu hướng ảnh hưởng có ý nghĩa thống kê đến kết quả khúc xạ sau mổ với p= 0,067. Kết luận: Chưa nhận thấy mối quan hệ có ý nghĩa giữa các đặc điểm trước phẫu thuật với kết quả khúc xạ sau mổ trong nghiên cứu này.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Do, T., Efficacy of Phacoemulsification Alone vs Phacoemulsification With Goniosynechialysis in Patients With Primary Angle-Closure Disease A Randomized Clinical Tria. JAMAOphthalmology, 2019. 137(10):1107-1113.(10): p. 1107-1113.
2. Chungkwon, Tae-Eun Lee, Refactive Outcomes in Patiens with Primary Angle - Closure Glaucoma. 2022.
3. Jack X. Kane, Anton Van Heerden, Intraocular lens power formula accuracy: Comparison of 7 formulas. J Cataract Refract Surg 2016. 42: p. 1490-1500.
4. Zain Irfan Khatib, Suhas S Haldipurkar, Vijay Shetty, Harsha Dahake, Comparison of three newer generation freely available intraocular lens power calculation formulae across all axial lengths. Indian Journal of Ophthalmology, 2021. 69(3): p. 580-4.
5. Li Nie, Weihua Pan, Aiwu Fang, Zhangliang Li, Zhenbin Qian, Lin Fu, Yau Kei Chan. Combined phacoemulsification and goniosynechialysis with or without endoscopic cyclophotocoagulation in the treatment of PACG with cataract. Journal of Ophthalmology, 2018. 2018: p. 8160184.
6. Anju Rastogi, Kirti Jaisingh, Priyadarshini Suresh, Kamlesh Anand, Siddharth Baindur, Comparative Evaluation of Intraocular Lens Power Calculation Formulas in Children. Ofthamology, 2022. 14(5): p. e24991.
7. Alexander C Day, David Cooper, Jennifer Burr, Paul J Foster, David S Friedman, Clear lens extraction for the management of primary angle closure glaucoma: surgical technique and refractive outcomes in the EAGLE cohort. Ophthalmology, 2018. 0: p. 1–5.
8. Sung Yong Kang, S.H., Jung Bin Won, Inaccuracy of Intraocular Lens Power Prediction for Cataract Surgery in Angle-Closure Glaucoma. Yonsei Med J 2009. 50(2): p. 206-210.
9. Rajvi Mehta, Shizuka Tomatzu, Dingcai Cao. Refractive Outcomes for Combined Phacoemulsification and Glaucoma Drainage Procedure. Ophthalmol Ther, 2022. 11(1): p. 311-320.
10. Sam Seo PhD, Chong Eun Lee MD, Young Kook Kim MD, Factors affecting refractive outcome after cataract surgery in primary angle-closure glaucoma. Clinical and Experimental Ophthalmology 2016. 44: p. 693-700.