KIẾN THỨC, THỰC HÀNH PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN, NĂM 2020

Phạm Thị Quân 1,, Nguyễn Ngọc Anh 1, Lê Thị Thanh Xuân 1, Tạ Thị Kim Nhung 1, Nguyễn Thanh Thảo 1, Nguyễn Quốc Doanh 1, Phan Thị Mai Hương 1, Nguyễn Thị Quỳnh 1, Đàm Ngọc Anh 1
1 Đại học Y Hà Nội

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Nhân viên y tế có kiến thức và thực hành tốt về phòng, chống dịch COVID-19 sẽ góp phần quan trọng vào việc khống chế dịch COVID-19 lây lan. Nghiên cứu được tiến hành nhằm đánh giá tỉ lệ nhân viên y tế tại Bệnh viênh Chợ Rẫy có kiến thức và thực hành đúng về phòng, chống dịch COVID-19 và một số yếu tố liên quan, năm 2020. Thiết kế nghiên cứu mô tả cắt ngang, tiến hành trên 199 nhân viên y tế trực tiếp tham gia phòng, chống dịch COVID-19 tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Nghiên cứu cho thấy tỉ lệ nhân viên y tế có kiến thức và thực hành đúng phòng, chống dịch COVID-19 lần lượt là 98% và 94,5%. Chưa tìm thấy mối liên quan giữa cái yếu tố như nhóm tuổi, tình trạng sống một mình, trực phòng chống dịch, nội dung được đào tạo, nguồn thông tin về COVID-19 với kiến thức phòng chống COVID-19 của NVYT bệnh viện Chợ Rẫy.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. WHO. Coronavirus disease 2019 (COVID-19). Accessed 04/20/2020, https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200219-sitrep-30-covid-19.pdf?sfvrsn=3346b04f_2
2. Singhal T. A Review of Coronavirus Disease-2019 (COVID-19). Indian journal of pediatrics. Apr 2020;87(4):281-286. doi:10.1007/s12098-020-03263-6
3. Worldometer. COVID-19 coronavirus pandemic. Accessed 05/02/2020, https://www.worldometers.info/coronavirus/
4. Chew NWS, Lee GKH, Tan BYQ, et al. A multinational, multicentre study on the psychological outcomes and associated physical symptoms amongst healthcare workers during COVID-19 outbreak. Brain, Behavior, and Immunity. Apr 21 2020;doi:10.1016/ j.bbi.2020.04.049
5. Zhou M, Tang F, Wang Y, et al. Knowledge, attitude and practice regarding COVID-19 among health care workers in Henan, China. The Journal of hospital infection. Apr 9 2020; doi:10.1016/j.jhin.2020.04.012
6. Moro M, Vigezzi GP, Capraro M, et al. 2019-novel coronavirus survey: knowledge and attitudes of hospital staff of a large Italian teaching hospital. Acta bio-medica : Atenei Parmensis. Apr 10 2020;91(3-s):29-34. doi: 10.23750/abm.v91i3-S.9419
7. Giao H, Nguyen Thi N, Thi Ngoc Han N, et al. Knowledge and attitude toward COVID-19 among healthcare workers at District 2 Hospital, Ho Chi Minh City. Asian Pacific Journal of Tropical Medicine. 04/03 2020;doi:10.4103/1995-7645.280396
8. Tien TQ, Tuyet-Hanh TT, Linh TNQ, Hai Phuc H, Van Nhu H. Knowledge, Attitudes, and Practices Regarding COVID-19 prevention among Vietnamese Healthcare Workers in 2020. Health Serv Insights. 2021;14:11786329211019225. doi:10.1177/11786329211019225
9. Malik UR, Atif N, Hashmi FK, et al. Knowledge, Attitude, and Practices of Healthcare Professionals on COVID-19 and Risk Assessment to Prevent the Epidemic Spread: A Multicenter Cross-Sectional Study from Punjab, Pakistan. Int J Environ Res Public Health. Sep 2 2020; 17(17)doi:10.3390/ijerph17176395