TUÂN THỦ DÙNG THUỐC VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở NGƯỜI BỆNH MẠN TÍNH

Lê Trúc Lam 1, Huỳnh Giao 1,2,, Nguyễn Phi Hồng Ngân 2, Đặng Trung Anh 1
1 Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh
2 Bệnh viện Lê Văn Thịnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Bệnh mạn tính hiện nay là một vấn đề quan trọng của sức khỏe cộng đồng. Tỉ lệ bệnh ngày càng gia tăng tại Việt Nam cũng như những quốc gia trong khu vực gây ra nhiều gánh nặng cho xã hội. Tuân thủ thuốc và thay đổi lối sống vẫn được coi là nguyên tắc cơ bản của kiểm soát bệnh mạn tính. Nghiên cứu cắt ngang mô tả được thực hiện từ tháng 05 đến tháng 06 năm 2022, sử dụng thang đo MCQ (Medication Compliance Questionnaire) để đánh giá tỷ lệ tuân thủ dùng thuốc. Có 246 người bệnh tham gia nghiên cứu, tuổi từ 50-59 chiếm tỷ lệ nhiều nhất (39,8%), giới nam (56,1%) chiếm đa số. Tỷ lệ tuân thủ dùng thuốc là 82,9%. Nghiên cứu chưa tìm thấy mối liên quan giữa tuân thủ dùng thuốc với đặc điểm kinh tế dân số xã hội và đặc điểm bệnh lý (p>0,05). Tỷ lệ tuân thủ hoạt dùng thuốc ở người ệnh bmạn tính khá cao, điều này cho thấy công tác điều trị và chương trình giáo dục sức khoẻ cho bệnh nhân tại bệnh viện đạt hiệu quả tốt.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. MOH (2014) JAHR 2014: Prevention and control of non-communicable diseases, MOH, Ha Noi, Vietnam,
2. Bộ Y tế (2021) Hội thảo xây dựng Kế hoạch quốc gia phòng, chống bệnh không lây nhiễm và các rối loạn sức khỏe tâm thần giai đoạn 2021-2025, https://moh.gov.vn/tin-noi-bat/-/asset_publisher/ 3Yst7YhbkA5j/content/hoi-thao-xay-dung-ke-hoach-quoc-gia-phong-chong-benh-khong-lay-nhiem-va-cac-roi-loan-suc-khoe-tam-than-giai-oan-2021-2025, truy cập ngày 24/02/2022
3. WHO (2021) NCD mortality and morbidity, https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/noncommunicable-diseases, accessed on 24 June 2022.
4. Ahmad, A. Ramli, F. Islahudin, T. Paraidathathu (2013) "Medication adherence in patients with type 2 diabetes mellitus treated at primary health clinics in Malaysia". Patient Prefer Adherence, 7, 525-30.
5. Aminde, M. Tindong, C. A. Ngwasiri, J. A. Aminde, T. Njim, A. A. Fondong, et al. (2019) "Adherence to antidiabetic medication and factors associated with non-adherence among patients with type-2 diabetes mellitus in two regional hospitals in Cameroon". BMC Endocr Disord, 19 (1), 35.
6. Nguyễn Kim Thúy, Lê Nữ Thanh Uyên (2022) "Tuân thủ điều trị và các yếu tố liên quan bệnh nhân đái tháo đường tuyp 2 điều trị ngoại trú tại bệnh viện 7A năm 2021". Tạp chí Y học thành phố Hồ Chí Minh, 26 (2), tr. 249 - 256.
7. Lê Thị Bích Trâm, Phạm Nhật Tuấn, Nguyễn Đỗ Nguyên (2017) "Tuân thủ điều trị của bệnh nhân tăng huyết áp tại xã Phương Trà, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp năm 2016". Tạp chí y học TP Hồ Chí Minh, 21 (1), tr. 8 -14.
8. Fernandez-Lazaro, J. M. García-González, D. P. Adams, D. Fernandez-Lazaro, J. Mielgo-Ayuso, A. Caballero-Garcia, et al. (2019) "Adherence to treatment and related factors among patients with chronic conditions in primary care: a cross-sectional study". BMC Fam Pract, 20 (1), 132.
9. Đoàn Duy Tân, Thái Thị Linh, Kim Xuân Loan (2017) "Tuân thủ điều trị và các yếu tố liên quan ở bệnh nhân tăng huyết áp ngoại trú người jrai tại Trung tâm Y tế huyện Krông pa, tỉnh Gia Lai năm 2017". Tạp chí y học TP Hồ Chí Minh, 22 (1), tr. 113 - 121.