PHÂN TÍCH SỐNG THÊM VÀ ĐỘC TÍNH PHÁC ĐỒ HÓA CHẤT CẢM ỨNG THEO SAU HÓA XẠ ĐỒNG THỜI TRÊN BỆNH NHÂN UNG THƯ BIỂU MÔ VẢY ĐẦU CỔ GIAI ĐOẠN III/IV (M0)

Đỗ Hùng Kiên 1,, Nguyễn Văn Tài 1
1 Bệnh viện K

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Phân tích kết quả sống thêm bệnh nhân ung thư biểu mô vảy vùng đầu cổ giai đoạn tại chỗ, tại vùng chưa di căn xa được điều trị hóa chất cảm ứng phác đồ TCF, sau đó hóa xạ đồng thời tại bệnh viện K và đánh giá một số độc tính của phác đồ hóa xạ đồng thời. Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả, có theo dõi dọc trên 47 bệnh nhân ung thư biểu mô vảy vùng đầu cổ giai đoạn tại chỗ, tại vùng chưa di căn xa (M0), được điều trị bằng hóa chất trước phác đồ TCF sau đó hoá xạ đồng thời phác đồ platinum tuần tại Bệnh viện K từ 01/2019 đến 12/2022. Kết quả: Thời gian sống thêm bệnh không tiến triển trung vị là 13,5 tháng. Tỷ lệ sống thêm bệnh không tiến triển tại thời điểm 1 năm là 62%, tại thời điểm 2 năm là 29%. Độc tính chủ yếu là hạ bạch cầu hạt, thường gặp độ 1-2; hạ bạch cầu hạt độ 3-4 gặp 4 trường hợp. Thiếu máu độ 3-4 gặp 4,2%. Hạ tiểu cầu độ 3 gặp 2,1% trường hợp. Độc tính ngoài hệ tạo huyết chủ yếu liên quan đến xạ trị, đa phần độ 1-2. Viêm miệng độ 3 gặp 6,4%; độ 4 gặp 2,1%. Khô miệng độ 3 gặp 4,2% và độ 4 gặp 2,1%. Kết luận: Hóa chất cảm ứng TCF theo sau hóa xạ đồng thời cải thiện thời gian sống thêm bệnh không tiến triển trong điều trị ung thư biểu mô vảy vùng đầu cổ giai đoạn tại chỗ, tại vùng chưa di căn xa. Độc tính phác đồ hóa xạ kiểm soát được.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Sung, H.; Ferlay, J.; Siegel, R.L.; Laversanne, M.; Soerjomataram, I.; Jemal, A.; Bray, F. Global Cancer Statistics 2020: GLOBOCAN Estimates of Incidence and Mortality Worldwide for 36 Cancers in 185 Countries. CA Cancer J Clin 2021, 71, 209–249, doi:10.3322/ caac.21660.
2. Nguyễn Văn Hiếu. Ung Thư Học; Nhà xuất bản Y học, 2015;
3. Schrijvers, D.; Van Herpen, C.; Kerger, J.; Joosens, E.; Van Laer, C.; Awada, A.; Van den Weyngaert, D.; Nguyen, H.; Le Bouder, C.; Castelijns, J.A.; et al. Docetaxel, Cisplatin and 5-Fluorouracil in Patients with Locally Advanced Unresectable Head and Neck Cancer: A Phase I-II Feasibility Study. Ann Oncol 2004, 15, 638–645, doi:10.1093/annonc/mdh145.
4. Colevas, A.D.; Norris, C.M.; Tishler, R.B.; Fried, M.P.; Gomolin, H.I.; Amrein, P.; Nixon, A.; Lamb, C.; Costello, R.; Barton, J.; et al. Phase II Trial of Docetaxel, Cisplatin, Fluorouracil, and Leucovorin as Induction for Squamous Cell Carcinoma of the Head and Neck. J Clin Oncol 1999, 17, 3503–3511, doi:10.1200/ JCO.1999.17.11.3503.
5. Colevas, A.D.; Norris, C.M.; Tishler, R.B.; Lamb, C.C.; Fried, M.P.; Goguen, L.A.; Gopal, H.V.; Costello, R.; Read, R.; Adak, S.; et al. Phase I/II Trial of Outpatient Docetaxel, Cisplatin, 5-Fluorouracil, Leucovorin (OpTPFL) as Induction for Squamous Cell Carcinoma of the Head and Neck (SCCHN). Am J Clin Oncol 2002, 25, 153–159, doi:10.1097/00000421-200204000-00010.
6. Haddad, R.I.; Posner, M.; Hitt, R.; Cohen, E.E.W.; Schulten, J.; Lefebvre, J.-L.; Vermorken, J.B. Induction Chemotherapy in Locally Advanced Squamous Cell Carcinoma of the Head and Neck: Role, Controversy, and Future Directions. Ann Oncol 2018, 29, 1130–1140, doi:10.1093/annonc/mdy102.
7. Posner, M.R.; Glisson, B.; Frenette, G.; Al-Sarraf, M.; Colevas, A.D.; Norris, C.M.; Seroskie, J.D.; Shin, D.M.; Olivares, R.; Garay, C.A. Multicenter Phase I-II Trial of Docetaxel, Cisplatin, and Fluorouracil Induction Chemotherapy for Patients with Locally Advanced Squamous Cell Cancer of the Head and Neck. J Clin Oncol 2001, 19, 1096–1104, doi:10.1200/ JCO.2001.19.4.1096.
8. Posner, M.R.; Hershock, D.M.; Blajman, C.R.; Mickiewicz, E.; Winquist, E.; Gorbounova, V.; Tjulandin, S.; Shin, D.M.; Cullen, K.; Ervin, T.J.; et al. Cisplatin and Fluorouracil Alone or with Docetaxel in Head and Neck Cancer. N Engl J Med 2007, 357, 1705–1715, doi:10.1056/NEJMoa070956.
9. Vermorken, J.B.; Remenar, E.; van Herpen, C.; Gorlia, T.; Mesia, R.; Degardin, M.; Stewart, J.S.; Jelic, S.; Betka, J.; Preiss, J.H.; et al. Cisplatin, Fluorouracil, and Docetaxel in Unresectable Head and Neck Cancer. N Engl J Med 2007, 357, 1695–1704, doi:10.1056/ NEJMoa071028.
10. National comprehensive Cancer network (NCCN) NCCN Practice Guideline for Head and Neck Cancer, Version 2022; 2022;