ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ LÂM SÀNG CỦA LIỆU PHÁP KHÁNG SINH CÓ SỬ DỤNG KHÍ DUNG COLISTIN TRONG ĐIỀU TRỊ VIÊM PHỔI LIÊN QUAN THỞ MÁY

Lưu Quang Thùy 1,, Lê Thị Nguyệt 2
1 Bệnh viện Việt Đức
2 Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá hiệu quả lâm sàng của liệu pháp kháng sinh có sử dụng khí dung Colistin so với đường tĩnh mạch trong điều trị viêm phổi liên quan thở máy do vi khuẩn Gram(-). Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu theo phương pháp tiến cứu, thử nghiệm lâm sàng, phân nhóm ngẫu nhiên có đối chứng. 60 bệnh nhân được chia thành hai nhóm theo phương pháp rút thăm ngẫu nhiên: Nhóm khí dung (KD): sử dụng 2MUI colistin pha trong 10ml nước muối vô trùng khí dung 6h/lần trong 30 phút; Nhóm tĩnh mạch (TM): sử dụng LD 9MUI colistin, sau đó 2MUI pha 50ml nước muối SE tĩnh mạch trong 60 phút x 6h/ lần. Thu thập số liệu về thay đổi lâm sàng của 2 nhóm nghiên cứu, xử lý và so sánh bằng các phương pháp thống kê. Kết quả nghiên cứu:  tỷ lệ có đáp ứng về lâm sàng của nhóm bệnh nhân dùng Colistin khí dung là 76.7% và với nhóm bệnh nhân dùng Colistin đường tĩnh mạch là 70%. Tỷ lệ có đáp ứng về lâm sàng ngày 3, ngày 7 và ngày 10 của đường khí dung lần lượt là 20%, 66.7% và 76.7%, với nhóm đường tĩnh mạch lần lượt là 16.7%, 50% và 66.7%. Thời gian cắt sốt của nhóm sử dụng khí dung nhanh hơn so với nhóm tĩnh mạch: trung bình 3 ngày ở nhóm KD và 5 ngày ở nhóm TM. Tỷ lệ tử vong ở nhóm KD thấp hơn nhóm TM (20% so với 30%). Kết luận: Mặc dù phác đồ có sử dụng kháng sinh colistin đường khí dung đạt hiệu quả thành công về lâm sàng tốt hơn đường tĩnh mạch nhưng sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Arthur LE, Kizor RS, Selim AG., et al. Antibiotics for Ventilator Asociated Pneumonia. Cochrane Database of Systematics Reviews. 2016(10).
2. Markantonis S.L, Markou N, Fousteri M, et al (2009). “Penetration of Colistin into Cerebrospinal Fluid”. Antimicrob Agents Chemother, 53(11), 4907-10.
3. Qin Lu, MD, et al (2012). “Efficacy of High-Dose Nebulized Colistin in Ventilator-Associated Pneumonia Caused by Multidrug-Resistant Pseudomonas Aeruginosa and Acinetobacter Baumannii”. Anesthesiology December 2012, 117, 1335-1347.
4. Ji Young Jang, et al (2017), “Efficacy and Toxicity of High-Dose Nebulized Colistin for Critically Ill Surgical Patients with Ventilator-Associated Pneumonia Caused by Multidrug Resistant Acinetobacter Baumannii”. Journal of Critical Care, (40), 251-256.
5. MJ Perez-Pedrero, M Sanchez-Casado, S Rodriguez-Villar (2011). Nebulized Colistin Treament of Multi-Resistant Acinetobacter Baumannii Pulmonary Infection in Critical Ill Patients. Med Intensiva, 35(4), 266-31.
6. Nguyễn Bá Cường (2017). “Đánh Giá Hiệu Quả và Độc Tính Trên Thận Của Hai Chế Độ Liều Sử Dụng Colistin ở Bệnh Nhân Viêm Phổi Liên Quan Thở Máy”. Luận Văn Bác Sỹ Nội Trú. Đại Học Y Hà Nội.