TÍNH GIÁ TRỊ VÀ ĐỘ TIN CẬY CỦA PHIÊN BẢN TIẾNG VIỆT BỘ CÂU HỎI NGẮN VQ11 Ở NGƯỜI BỆNH MẮC BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MẠN TÍNH TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Phan Thị Diễm Ca 1, Grégory Reycher2, Nguyễn Như Vinh 1,3,
1 Bệnh viện ĐH y dược TPHCM
2 Université Catholique de Louvain
3 ĐH y dược TPHCM

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Cải thiện chất lượng cuộc sống là một mục tiêu quan trọng trong quản lý bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD). Có nhiều công cụ đánh giá chất lượng cuộc sống ở bệnh nhân COPD nhưng bộ câu hỏi VQ11 được đánh giá là có giá trị và tin cậy trong thực hành lâm sàng. Mục tiêu: Xác định tính giá trị và độ tin cậy của bộ câu hỏi VQ11 phiên bản tiếng Việt trên người bệnh COPD ở Tp.HCM. Đối tượng và phương pháp: Thiết kế nghiên cứu cắt ngang mô tả với 41 người bệnh BPTNMT tham gia nghiên cứu lần 1 và 35 người tham gia 2 lần cách nhau 10-14 ngày tại Bệnh viện Đại Học Y Dược Thành Phố Hồ Chí Minh. Kết quả:  Bộ câu hỏi có giá trị hiệu lực nội dung cao (Content Validity Index = 95,7%), tính giá trị cao với hệ số Cronbach’s Alpha của toàn bộ câu hỏi là 0.916 (95% CI) trong đó tất cả các câu đều có  hệ số Cronbach’s Alpha lớn hơn 0.9. Độ tin cậy của bộ câu hỏi qua xác định tính ổn định test-retest ICC (Internal Correlation coefficient) là 0.78 trong đó tính ổn định về lĩnh vực chức năng và mối quan hệ xã hội tốt hơn lĩnh vực tâm lý. Kết luận: Bộ câu hỏi VQ11 phiên bản tiếng Việt là một công cụ có giá trị và đáng tin cậy để đo lường chất lượng cuộc sống ở người bệnh BPTNMT tại Việt Nam.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Venkatesan P. GOLD COPD report: 2023 update. Lancet Respir Med. 2023;11(1):18.
2. Nguyễn Ngọc Phương Thư, Lan LTT. Khảo sát sự tương quan giữa mức độ khó thở và FEV1 với chất lượng cuộc sống - sức khỏe ở bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính. Y Hoc TP Ho Chi Minh. 2005; 9:11-15.
3. Thái Thị Thùy Linh, Lan LTT. Ứng dụng bộ câu hỏi CAT phiên bản tiếng Việt ở bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính. Y Học TP HồChí Minh 2012;16.
4. Grégory N, Christian, Préfaut, and Franck, Soyez. Questionnaire court de qualité de vie liée à la santé spécifique à la Broncho-Pneumopathie Chronique Obtructive (BPCO). MANUEL D’UTILISATION, Le VQ-11©. 2010.
5. Beaton DE, Bombardier C, Guillemin F, Ferraz MB. Guidelines for the process of cross-cultural adaptation of self-report measures. Spine (Phila Pa 1976). 2000;25(24):3186-3191.
6. Souza AC, Alexandre NMC, Guirardello EB. Psychometric properties in instruments evaluation of reliability and validity. Epidemiol Serv Saude. 2017;26(3):649-659.
7. Ninot G, Soyez F, Fiocco S, Nassih K, Morin AJ, Prefaut C. [The VQ11, a short health-related quality of life questionnaire for routine practice in COPD patients]. Rev Mal Respir. 2010;27(5):472-481.
8. Hoàng Trọng CNMN. Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS-Tập 2. NXB Hồng Đức, Hà Nội. 2008.
9. Ninot G, Soyez F, Préfaut C. A short questionnaire for the assessment of quality of life in patients with chronic obstructive pulmonary disease: psychometric properties of VQ11. Health Qual Life Outcomes. 2013;11:179.