ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ PHÁC ĐỒ GEM-CIS TRÊN BỆNH NHÂN UNG THƯ BIỂU MÔ TUYẾN TỤY GIAI ĐOẠN MUỘN TẠI BỆNH VIỆN K

Trần Thắng 1,, Phạm Thị Quế 1, Nguyễn Văn Huy 1
1 Bệnh viện K

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá kết quả điều trị và tính an toàn điều trị hóa chất phác đồ Gemcitabine kết hợp cisplatin trên bệnh nhân ung thư tụy giai đoạn muộn tại Bệnh viện K. Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả hồi cứu, 32 bệnh nhân ung thư tụy giai đoạn không còn khả năng phẫu thuật triệt căn (giai đoạn III, IV theo AJCC 2017) được chẩn đoán và điều trị phác đồ GEMCIS tại bệnh viện K từ T1/2020 đến T11/2022. Đánh giá tỷ lệ đáp ứng, sống thêm bệnh không tiến triển, sống thêm toàn bộ, tính an toàn và một số yếu tố tiên lượng liên quan đến hiệu quả của của phác đồ hóa chất. Kết quả: Từ tháng 1 năm 2020 đến tháng 11 năm 2022, 32 BN ung thư tụy giai đoạn tiến triển được tuyến vào nghiên cứu. Tỷ lệ đáp ứng đạt 21.9%. Tỷ lệ kiểm soát bệnh đạt 40.7%. Trung vị sống thêm bệnh không tiến triển (PFS) đạt 8.2 tháng. Trung vị sống thêm toàn bộ (OS) đạt 10.9 tháng. Các tác dụng không mong muốn trên hệ tạo huyết và ngoài hệ tạo huyết của phác đồ bổ trợ là ít, chủ yếu độ 1 và độ 2. Thường gặp nhất là thiếu máu, hạ bạch cầu hạt, hạ tiểu cầu với tỷ lệ lần lượt là 78.2%, 43.8%, 62.5%.Kết luận: Điều trị hóa chất phác đồ Gemcitabine + cisplatin bước một cho bệnh nhân ung thư tụy giai đoạn muộn là phương pháp điều trị hiệu quả và an toàn.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Nguyễn Bá Đức, Trần Văn Thuấn, Nguyễn Tuyết Mai. Ung Thư Tụy. Điều Trị Nội Khoa Bệnh Ung Thư. 2010, Nhà Xuất Bản y Học, Việt Nam, 189–199.
2. Ferlay J., Soerjomataram I., Dikshit R., et al. (2015). Cancer Incidence and Mortality Worldwide: Sources, Methods and Major Patterns in GLOBOCAN 2012. Int J Cancer, 136(5), E359-386.
3. Siegel R.L., Miller K.D., and Jemal A. (2016). Cancer Statistics, 2016. CA Cancer J Clin, 66(1), 7–30.
4. Heinemann V, Quietzsch D, Gieseler F, et al. Randomized phase III trial of gemcitabine plus cisplatin compared with gemcitabine alone in advanced pancreatic cancer. J Clin Oncol. 2006;24(24):3946-3952. doi:10.1200/JCO.2005.05.1490
5. Eisenhauer EA, Therasse P, Bogaerts J, et al. New response evaluation criteria in solid tumours: Revised RECIST guideline (version 1.1). Eur J Cancer. 2009;45(2):228-247. doi:10.1016/ j.ejca.2008.10.026.
6. Common Terminology Criteria for Adverse Events (CTCAE) | Protocol Development | CTEP. Accessed September 20, 2020. https://ctep.cancer.gov/protocolDevelopment/electronic_applications/ctc.htm#c tc_50.
7. Ung thư tụy. In: Điều Trị Nội Khoa Bệnh Ung Thư. 2010th ed. Nhà xuất bản y học; :189-199.
8. Tempero MA, Cha C, Hawkins WG, Obando J. NCCN Guidelines Index Table of Contents Discussion. Published online 2018:159.