ĐẶC ĐIỂM KIỂU GEN HLA Ở NGƯỜI CHO TẾ BÀO GỐC TẠO MÁU TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG

Nguyễn Thanh Bình 1,2,, Phạm Minh Anh 3
1 Đại học Y Hà Nội
2 Bệnh viện Nhi Trung ương
3 Đại học Việt Pháp

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Đặt vấn đề: Gen HLA (kháng nguyên bạch cầu người) nằm trên nhánh ngắn nhiễm sắc thể số 6, được chia thành 3 lớp với các locus gen khác nhau. Việc xác định kiểu gen HLA là rất cần thiết trong ghép, đặc biệt là trong ghép tế bào gốc tạo máu. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu cắt ngang xác định tỷ lệ các allele HLA-A, HLA-B, HLA-C và HLA-DRB1 trên 138 người cho tế bào gốc tạo máu tại Bệnh viện Nhi Trung ương từ năm 2010 - 2020. Kiểu gen HLA được xác định bằng phương pháp PCR-SSP sử dụng bộ Kit Micro SSPTM Generic HLA Class I và II DNA Typing Tray (One Lambda). Kết quả: Đối với locus HLA-A xác định được 14 allele, trong đó các allele có tỷ lệ cao nhất là A*11 (23,55%), A*02 (21,74%), A*33 (17,39%) và A*24 (13,04%). Locus HLA-B có 26 allele, trong đó các allele có tỷ lệ cao nhất là B*15 (22,83%), B*58 (11,23%), B*46 (10,87%) và B*07 (7,61%). Locus HLA-C có 9 allele, trong đó các allele có tỷ lệ cao nhất là C*03 (19,93%), C*07 (18,84%), C*01 (16,30%) và C*08 (15,22%). Locus HLA-DRB1 có 14 allele, trong đó các allele có tỷ lệ cao nhất là DRB1*12 (22,83%), DRB1*04 (11,23%), DRB1*03 (10,87%) và DRB1*15 (9,06%). Có 2176 haplotype tổ hợp từ 4 locus HLA-A, HLA-B, HLA-C và HLA-DRB1, trong đó các haplotype có tỷ lệ cao nhất là A*02/B*46/C*01/DRB1*09 (1,19%), A*33/B*58/C*03/DRB1*03 (0,97%), A*11/B*15/C*08/ DRB1*12 (0,87%) và A*11/B*15/C*01/DRB1*12 (0,55%).

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Montgomery, R.A et al. HLA in transplantation. Nat Rev Nephrol. 2018; (14): 558–570.
2. David G. Hernandez-Mej et al. Distributions of the HLA-A, HLA-B, HLA-C, HLA-DRB1, and HLA-DQB1 alleles and haplotype frequencies of 1763 stem cell donors in the Colombian Bone Marrow Registry typed by next- generation sequencing. Front Immunol. 2022; 13: 1057657
3. Hoa B.K. et al. HLA-A,-B,-C,-DRB1, and -DQB1 allels and haplotype in the Kinh population in Vietnam. Tissue Antigen. 2007; 71: 127-134.
4. Huy H.Q. et al. HLA-A and B phenotypes in Kinh people in Vietnam. Journal of Medical Research. 2000; 13(3): 24-31.
5. Que T.N. et al. Allele and Haplotype Frequencies of HLA-A, -B, -C, and DRB1 Genes in 3,750 Cord Blood Units From a Kinh Vietnamese Population. Front Immunol. 2022; doi: 10.3389/fimmu.2022.875283.
6. Gourraud et al. Hight-resolution HLA-A, HLA-B, HLA- DRB1 haplotype frequencies from the French Bone Marrow Donor Registry. American Society for Histocompatibility and Immunogenetics. 2015; 10: 1-4.
7. M.D. Do et al. High-Resolution HLA Typing of HLA-A, -B, -C, -DRB1, and -DQB1 in Kinh Vietnamese by Using Next-Generation Sequencing. Front Genet. 2020; 11:383.
8. Hajeer. et al. HLA-A, -B, -C, -DRB1 and -DQB1 allele and haplotype frequencies in Saudis using next generation sequencing technique. Tissue Antigens. 2013; 82(4): 252–258.
9. Pedron B. et al. Common genomic HLA haplotypes contributing to successful donor search in unrelated hematopoietic transplantation. Bone marrow transplantation. 2003; 31 (6): 423.