ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ BỆNH HUYẾT SẮC TỐ HBE Ở BỆNH NHÂN ĐẾN KHÁM TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG GIAI ĐOẠN 2020 -2022

Nguyễn Thanh Bình 1,2,, Trần Thị Ngân 2
1 Đại học Y Hà Nội
2 Bệnh viện Nhi Trung ương

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Đặt vấn đề: Bệnh HbE là một bệnh rối loạn huyết sắc tố di truyền phân bố với tỷ lệ cao ở các nước Đông Nam Á trong đó có Việt Nam. Bệnh có thể biểu hiện nặng nếu kết hợp với các rối loạn huyết sắc tố khác như α-thalassemia hoặc β-thalassemia. Mục tiêu: Mô tả một số đặc điểm dịch tễ ở những bệnh nhân huyết sắc tố HbE đến khám tại Bệnh viện Nhi Trung ương từ năm 2020 đến năm 2022. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên các bệnh nhân có bất thường huyết sắc tố được xác định bằng xét nghiệm điện di từ tháng 01/2020 đến tháng 06/2022 tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Kết quả: Trong 3054 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm bất thường huyết sắc tố trong đó có 195 bệnh nhân huyết sắc tố HbE chiếm 6,39%. Chủ yếu bệnh nhân HbE được chẩn đoán lần đầu dưới 5 tuổi chiếm 77,95% và phân bố chủ yếu ở khu vực Đồng bằng bắc bộ (52,82%). Trong nghiên cứu này chúng tôi gặp tỷ lệ bệnh nhân nam nhiều hơn nữ với 63,08% nam và 36,92% là nữ.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Modell B, Darlison M. Global epidemiology of haemoglobin disorders and derived service indicators. Bull World Health Organ. 2008; 86(6):480-487.
2. Nguyễn Công Khanh. Tần số bệnh Hemoglobin ở Việt Nam. Y học Việt Nam. 1993; 174:11-16.
3. Anh TM, Sanchaisuriya K, Kieu GN, et al. Thalassemia and Hemoglobinopathies in an Ethnic Minority Group in Northern Vietnam. Hemoglobin. 2019;43(4-5):249-253.
4. Pornprasert S, Tookjai M, Punyamung M, Pongpunyayuen P. HbE Level and Red Cell Parameters in Heterozygous HbE With and Without α0-Thalassemia Trait. Indian J Hematol Blood Transfus. 2018;34(4):662-665.
5. Bùi Văn Viên. Một số đặc điểm lâm sàng và huyết học bệnh HbE và tần suất người mang gen HbE ở dân tộc Mường Hòa Bình. Luận án tiến sỹ y học. Trường Đại học Y Hà Nội. 1999. 119-1125.
6. Nguyễn Công Khanh. Huyết học lâm sàng Nhi Khoa. Nhà xuất bản y học. 2008: 124-146.
7. Nguyễn Hoàng Nam. Nghiên cứu kiểu hình và kiểu gen ở Bệnh nhi β-Thalassmia. Luận án tiến sĩ y học. Trường Đại học Y Hà Nội. 2019.
8. Kingchaiyaphum B, Sanchaisuriya K, Fucharoen G, et al. Hemoglobins F, A2, and E levels in Laotian children aged 6-23 months with Hb E disorders: Effect of age, sex, and thalassemia types. Int J Lab Hematol. 2020;42(3):277-283.
9. Tống Văn Giáp. Nghiên cứu một số bất thường huyết sắc tố ở Học sinh dân tộc Mường thuộc Tỉnh Hoà Bình năm 2014. Luận văn tốt nghiệp Bác sỹ Đa khoa. Trường Đại học Y Hà Nội. 2015.