HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT BÍT DÙ THÔNG LIÊN NHĨ DƯỚI HƯỚNG DẪN CỦA SIÊU ÂM TIM TRONG BUỒNG TIM

Nguyễn Thượng Nghĩa1,, Ngọc Toàn1, Trần Văn Dũng1, Nguyễn Quốc Tuấn1
1 Bệnh viện Chợ Rẫy

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Siêu âm tim trong buồng tim (ICE) là một phương pháp tối ưu được sử dụng để hỗ trợ và hướng dẫn can thiệp bít thông liên nhĩ (ASD) hoặc đóng lỗ bầu dục (PFO) bằng dụng cụ qua da. So sánh với siêu âm tim qua thành ngực, siêu âm tim qua thực quản (TEE) thì siêu âm tim trong buồng tim ghi nhận hình ảnh giải phẫu lỗ thông liên nhĩ với các cấu trúc lân cận tốt hơn về vị trí, kích thước, các rìa của lỗ thông liên nhĩ, đặc biệt rìa sau dưới. Ngoài ra, nó không yêu cầu gây mê sâu toàn thân và cho phép thủ thuật viên kiểm soát hoàn toàn việc thu nhận hình ảnh siêu âm trong buồng tim theo thời gian thực chi tiết và chính xác. Sau đây, chúng tôi xin trình bày thông tin cơ bản về ứng dụng siêu âm tim trong buồng tim để hướng dẫn bít thông liên nhĩ lỗ thứ phát qua ống thông.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Alkhouli M, Hijazi ZM, Holmes DR Jr, et al. Intracardiac Echocardiography in Structural Heart Disease Interventions, JACC Cardiovasc Interv. 2018 Nov 12;11(21):2133-2147.
2. Bartel T, Konorza T, Arjumand J, et al. Intracardiac echocardiography is superior to conventional monitoring for guiding device closure of interatrial communications, Circulation. 2003 Feb 18;107(6):795-7.
3. Boccalandro F, Baptista E, Muench A, et al. Comparison of intracardiac echocardiography versus transesophageal echocardiography guidance for percutaneous transcatheter closure of atrial septal defect, Am J Cardiol. 2004 Feb 15;93(4):437-40.
4. Balzer D. Intracardiac Echocardiographic Atrial Septal Defect Closure, Methodist Debakey Cardiovasc J. 2014 Apr-Jun;10(2):88-92.
5. Enriquez A, Saenz LC, Rosso R, et al. Use of Intracardiac Echocardiography in Interventional Cardiology", Circulation. 2018 May 22;137 (21):2278-2294.
6. Ewert P, Berger F, Daehnert I, et al. Transcatheter closure of atrial septal defects without fluoroscopy: feasibility of a new method", Circulation. 2000 Feb 29;101(8):847-9.
7. Shimizu S, Kawamura A, Arai T, et al. Intracardiac echocardiography for percutaneous closure of atrial septal defects: initial experiences in Japan", Cardiovasc Interv Ther. 2013 Oct;28(4):368-73.
8. Zhao J, Li L, Peng L. Safe and effective guidance by intracardiac echocardiography for transcatheter closure in atrial septal defects", Int J Clin Exp Med. 2015 Jun 15;8(6):9815-9.