THỰC HÀNH PHÒNG BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE CỦA HỘ GIA ĐÌNH TẠI PHƯỜNG TRƯƠNG QUANG TRỌNG, THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI, TỈNH QUẢNG NGÃI NĂM 2023

Vũ Thị Ngọc Hạnh1,, Hồ Minh Nên1, Nguyễn Quỳnh Anh2, Phạm Quang Thái3
1 Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi
2 Trường Đại học Y tế Công cộng
3 Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Nghiên cứu nhằm mô tả thực hành về phòng bệnh sốt xuất huyết Dengue của hộ gia đình tại phường Trương Quang Trọng, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi năm 2023. Phương pháp: Nghiên cứu mô tả với 414 hộ gia đình tại phường Trương Quang Trọng năm 2023. Kết quả: 37,9% hộ gia đình có thực hành đạt về phòng chống bệnh sốt xuất huyết Dengue. Chỉ có 23,4% hộ gia đình ngủ màn cả ngày và đêm. Vợt muỗi và nhang muỗi là những biện pháp đuổi muỗi được hộ gia đình áp dụng nhiều nhất. Tỷ lệ thực hành các biện pháp phòng bệnh từ 36,7% - 97,1%, trong đó những nội dung liên quan đến nhà cửa, đồ đạc (>90%), dụng cụ chứa nước (>70%); vệ sinh quanh nhà, rác thải và dụng cụ phế thải (<70%). Một số yếu tố liên quan đến thực hành phòng bệnh gồm: học vấn (OR=2,2; 95%CI: 1,4-3,4), nghề nghiệp (OR=2,0; 95%CI: 1,2-3,1) và tiền sử mắc bệnh của thành viên HGĐ (OR=3,8; 95%CI: 2,0-7,4). Kết luận: Để phòng bệnh SXHD, cần đẩy mạnh hoạt động truyền thông cho người dân và thực hiện tốt vệ sinh môi trường xung quanh.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

Bộ Y tế (2022), Báo cáo Tình hình dịch bệnh SXH tuần 31 năm 2022.
2. Trần Quốc Dũng (2021), Kiến thức, thái độ, thực hành về phòng chống SXHD và một số yếu tố liên quan đến thực hành của người dân xã Kỳ Lợi, Kỳ Anh, Hà Tĩnh năm 2021, Luận văn Thạc sĩ Y tế công cộng, Đại học Y tế công cộng.
3. Trần Tuấn Đức (2022), Kiến thức, thái độ, thực hành dự phòng bệnh SXHD và một số yếu tố liên quan của người dân xã Tân Lập, Đan Phượng, Hà Nội năm 2022, Luận văn Thạc sĩ Y tế công cộng, Đại học Y tế công cộng.
4. Đoàn Bé Năm và các cộng sự. (2021), "Kiến thức, thái độ, thực hành phòng bệnh SXHD của người dân tại phường Đông Xuyên, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang năm 2021", Tạp chí Y học cộng đồng. 63(3), tr. 142-150.
5. Vanhnasack SAENTHAVISOUK, Lê Thị Thanh Hương và Vũ Sinh Nam (2019), "Kiến thức, thực hành về phòng bệnh SXHD của người dân và một số yếu tố liên quan tại làng Huaylau, TP Pakse, tỉnh Champasack, CHDCND Lào năm 2019", Tạp chí Y tế công cộng. 48.
6. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi (2022), Báo cáo Kết quả hoạt động phòng, chống SXH năm 2022.
7. Parbati Phuyal et al. (2022), "The knowledge, attitude and practice of community people on dengue fever in Central Nepal: a cross-sectional study", BMC Infectious Diseases. 22(454).
8. WHO (2022), Update report on dengue fever situation in the Western Pacific region, truy cập ngày 13/8/2022, tại trang web https://www.who.int/westernpacific/emergencies/surveillance/dengue.