TẦN SUẤT BIẾN THỂ ĐA HÌNH PNPLA3 I148M Ở NGƯỜI VIỆT NAM – NGHIÊN CỨU PILOT TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA PHẠM NGỌC THẠCH

Nguyễn Minh Hà 1, Lâm Vĩnh Niên2, Lê Dương Hoàng Huy1, Nguyễn Hưng Thịnh 1, Nguyễn Hữu Ngọc Tuấn 1,
1 Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch
2 Đại học Y Dược Thành Phố Hồ Chí Minh

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Giới thiệu: Biến thể đa hình PNPLA3 I148M đã được chứng minh có liên quan đến bệnh sinh và tiến triển của bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu. Thông tin về tỉ lệ kiểu gen và mối liên quan với các chỉ số lâm sàng, cận lâm sàng trên dân số Việt Nam còn rất hạn chế. Mục tiêu: Xác định tỉ lệ của biến thể PNPLA3 I148M ở người trưởng thành khám sức khoẻ tại Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (Trường ĐHYK PNT) và mô tả mối liên quan của biến thể này với một số yếu tố tuổi, giới, lâm sàng và sinh hoá. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu cắt ngang trên đối tượng là người trưởng thành khám sức khoẻ tại Trường ĐHYK PNT. Biến thể được xác định bằng kĩ thuật giải trình tự Sanger. Các chỉ số nhân trắc, tiền sử và cận lâm sàng sử dụng kết quả khám sức khoẻ cùng thời điểm thu thập mẫu. Kết quả: Có 147 người thoả tiêu chuẩn tham gia nghiên cứu. Tuổi trung bình là 39,6 tuổi, nữ chiếm 64,0%. Tỉ lệ alen C chiếm 65,3%, alen G chiếm 34,7%. Tỉ lệ kiểu gen lần lượt là CC: 51,0%, CG: 28,6%, GG: 20,4%. Tỉ lệ có tiền sử tăng huyết áp 8,2%, đái tháo đường 2,0%, gan nhiễm mỡ 29,3%, hội chứng chuyển hoá 12,2%, thừa cân-béo phì (theo BMI) 42,2%. Trung vị nồng độ của các chỉ số sinh hoá thu thập đều trong khoảng giá trị bình thường. Chưa ghi nhận sự khác biệt có ý nghĩa giữa sự hiện diện của biến thể với các đặc điểm nêu trên. Kết luận: Đã xác định được tỉ lệ kiểu gen của biến thể PNPLA3 I148M ở nhân viên Trường ĐHYK PNT. Chưa ghi nhận được mối liên quan giữa biến thể và các đặc điểm nhân trắc, lâm sàng và sinh hoá khảo sát.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Chalasani N, Younossi Z, Lavine J E, Charlton M, et al, "The diagnosis and management of nonalcoholic fatty liver disease: practice guidance from the American Association for the Study of Liver Diseases", Hepatology. (2018) 67 (1): pp. 328-357.
2. Clayton D G, "Prediction and interaction in complex disease genetics: experience in type 1 diabetes", PLoS genetics. (2009) 5 (7): pp. e1000540.
3. Dương Hoàng Huy L, Minh Hà N, Ước Nguyện N, "Quy trình giải trình tự Sanger một số biến thể đa hình đơn nucleotide trên các gen PNPLA3, TM6SF2, MBOAT7 và GCKR liên quan đến bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu", Tạp chí Y học Việt Nam. (2022) 513 (2): pp.
4. Gabriel S B, Schaffner S F, Nguyen H, Moore J M, et al, "The structure of haplotype blocks in the human genome", Science. (2002) 296 (5576): pp. 2225-2229.
5. Grundy S M, Cleeman J I, Daniels S R, Donato K A, et al, "Diagnosis and management of the metabolic syndrome: an American Heart Association/National Heart, Lung, and Blood Institute scientific statement", Circulation. (2005) 112 (17): pp. 2735-2752.
6.https://www.ncbi.nlm.nih.gov/snp/rs738409.
7. Li J, Zou B, Yeo Y H, Feng Y, et al, "Prevalence, incidence, and outcome of non-alcoholic fatty liver disease in Asia, 1999–2019: a systematic review and meta-analysis", J The lancet Gastroenterology hepatology. (2019) 4 (5): pp. 389-398.
8. Salari N, Darvishi N, Mansouri K, Ghasemi H, et al, "Association between PNPLA3 rs738409 polymorphism and nonalcoholic fatty liver disease: A systematic review and meta-analysis", BMC endocrine disorders. (2021) 21 (1): pp. 125.