ĐỊNH HƯỚNG VIỆC LÀM SAU TỐT NGHIỆP CỦA SINH VIÊN NĂM CUỐI HỆ Y HỌC DỰ PHÒNG VÀ Y TẾ CÔNG CỘNG, TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI, NĂM HỌC 2022-2023

Nguyễn Thị Thu Hà 1,, Vũ Tư Thành 1, Nguyễn Thị Thịnh 1
1 Trường Đại học Y Hà Nội

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: mô tả định hướng việc làm sau tốt nghiệp của sinh viên năm cuối hệ Y học dự phòng và Y tế công cộng, trường Đại học Y Hà Nội, năm học 2022-2023. Phương pháp nghiên cứu: Mô tả cắt ngang trên 121 sinh viên năm cuối chuyên ngành Bác sĩ Y học dự phòng và Cử nhân Y tế công cộng, trường Đại học Y Hà Nội. Kết quả: 52,1% sinh viên có định hướng sau tốt nghiệp đi làm ngay khi có cơ hội, học tiếp là 30,6%. Sinh viên thuộc lĩnh vực Y học dự phòng và Y tế công cộng có dự định sẽ làm đúng chuyên ngành được đào tạo lần lượt là 54,1% và 63,9%.  Tỷ lệ sinh viên định hướng làm việc cho Y tế nhà nước là 31,4%, Y tế tư nhân là 22,3% và Tổ chức phi chính phủ là 15,7%. Có 62% sinh viên muốn làm việc tại Hà Nội. Tiêu chí ưu tiên khi lựa chọn nơi làm việc là môi trường làm việc tốt với 79,3% và có cơ hội phát triển chuyên môn với 69,4%. Kết luận: Sau tốt nghiệp, đa phần sinh viên Bác sĩ Y học dự phòng và Cử nhân Y tế công cộng có định hướng đi làm ngay khi có cơ hội và làm theo chuyên khoa được đào tạo. Tỷ lệ sinh viên có định hướng làm việc từ tuyến tỉnh thành phố trở lên, đặc biệt là tại Hà Nội. Tiêu chí ưu tiên khi lựa chọn nơi làm việc là môi trường làm việc tốt và phát triển chuyên môn.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Tổng cục Thống kê. Báo cáo Điều tra Lao động việc làm Quý 4 năm 2017. General Statistics Office of Vietnam. 2017.
2. Levaillant M, Levaillant L, Lerolle N, Vallet B, Hamel-Broza JF. Factors influencing medical students’ choice of specialization: A gender based systematic review. EClinicalMedicine. 2020; 28:100589.
3. McManus IC, Lefford F, Furnham AF, Shahidi S, Pincus T. Career preference and personality differences in medical school applicants. Psychology, Health & Medicine. 1996;1(3):235-248.
4. Zeldow PB, Preston RC, Daugherty SR. The decision to enter a medical specialty: timing and stability. Med Educ. 1992;26(4):327-332.
5. Phùng Thị Thu Hằng. Chuẩn bị, định hướng cho lựa chọn việc làm và một số yếu tố liên quan của sinh viên Y6 năm học 2014-2015 trường Đại học Y Hà Nội. Luận Văn Y Học. 2019.
6. Nguyễn Đình Hùng, Trương Thị Huế, Phạm Thị Hồng, Phạm Ngọc Minh, Nguyễn Minh Sơn, Nguyễn Thị Quyên. Định hướng vị trí việc làm và một số yếu tố ảnh hưởng của sinh viên y đa khoa trường Đại học Y- dược Thái Nguyên năm 2020. Tạp chí Y học dự phòng. 2021;31(6):145-153.
7. Đoàn Thị Thu Huyền, Kim Bảo Giang, Nguyễn Thị Thu Trang, Nguyễn Hữu Tú. Hiểu biết về ngành học và định hướng nghề nghiệp của sinh viên năm thứ nhất ngành y học dự phòng và y tế công cộng tại Trường đại học Y Hà Nội, năm 2014. Tạp chí Y học dự phòng. 2015;25(6):488-496.
8. Đàm Thị Ngọc Anh. Thực trạng việc làm của sinh viên ngành Bác sĩ Y học dự phòng Trường Đại học Y Hà Nội tốt nghiệp từ năm 2018 đến năm 2020. Tạp chí Khoa học Nghiên cứu Sức khỏe và Phát triển. 2022;6(5):83-89.