CƠ CẤU NGUYÊN NHÂN TỬ VONG TẠI CỘNG ĐỒNG Ở HUYỆN QUỐC OAI, THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2022

Nguyễn Minh Quân 1,, Nguyễn Phương Hoa 1, Trần Thị Lý 2
1 Trường Đại học Y Hà Nội
2 Bệnh viện Phổi Trung ương

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Đặt vấn đề: Tử vong ngoài cộng đồng chiếm tỷ lệ lớn trong cơ cấu nguyên nhân tử vong, trong đó việc chẩn đoán bằng phương pháp phỏng vấn được cho là phù hợp tại Việt Nam hiện nay. Mục tiêu: Mô tả cơ cấu nguyên nhân tử vong tại cộng đồng ở huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội, năm 2022. Phương pháp: Điều tra cắt ngang. Kết quả: Nghiên cứu thu thập thông tin từ 100 trường hợp tử vong tại các TYT xã huyện Quốc Oai, Hà Nội qua phỏng vấn bằng bộ công cụ VA 2022, được thực hiện bởi các y bác sỹ tại địa phương. Kết quả cho thấy, tuổi thọ trung bình của nhóm đối tượng nghiên cứu là 72,5-17,5. Nhóm nguyên nhân tử vong thường gặp là bệnh lý tuần hoàn và bệnh lý ung thư (60,5%)

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Tunga, M.; Lungo, J.; Chambua, J.; Kateule, R. Verbal Autopsy Models in Determining Causes of Death. Trop. Med. Int. Health 2021, 26 (12), 1560–1567. https://doi.org/10.1111/tmi.13678.
2. Hội nghị đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch, 2017-2024. UNFPA Vietnam. https://vietnam.unfpa.org/ vi/news/hoi-nghi-danh-gia-ket-qua-5-nam-thuc-hien-chuong-trinh-hanh-dong-quoc-gia-cua-viet-nam-ve-dang (accessed 2022-09-06).
3. LuatVietnam. Thông tư 37/2019/TT-BYT chế độ báo cáo thống kê ngành Y tế. LuatVietnam. https://luatvietnam.vn/y-te/thong-tu-37-2019-tt-byt-che-do-bao-cao-thong-ke-nganh-y-te-180463-d1.html (accessed 2022-09-25).
4. Nam T. 10 V. Danh Sách 30 Các Quận Huyện Hà Nội 2022 [Update 1h trước]. TOP 10 VIỆT NAM. https://top10vietnam.vn/danh-sach-quan-huyen-ha-noi/ (accessed 2022-09-12).
5. Niên giám thống kê đầy đủ năm 2019. General Statistics Office of Vietnam. https://www.gso.gov.vn/du-lieu-va-so-lieu-thong-ke/2020/09/nien-giam-thong-ke-day-du-nam-2019/ (accessed 2023-06-26).
6. Vietnam - Population Change and Family Planning Survey 2007. https://catalog.ihsn.org/ catalog/3208 (accessed 2023-06-26).
7. Ek N.; P B.; D C.; Sj C.; Ad F.; R J.; J L.; N M.; C R.; I R.; Pw S. The WHO 2016 verbal autopsy instrument: An international standard suitable for automated analysis by InterVA, InSilicoVA, and Tariff 2.0. PLoS Med. 2018, 15 (1). https:// doi.org/10.1371/journal.pmed.1002486.
8. Bộ Y tế N đối tác y tế. Báo Cáo Tổng Quan Ngành y Tế Năm 2016.; 2017.