THỰC TRẠNG KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ VỀ XỬ TRÍ CHẤN THƯƠNG DO VẬT SẮC NHỌN CỦA SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC – ĐHQGHN NĂM 2022

Nguyễn Thành Trung 1,, Vũ Ngọc Hà 1, Nguyễn Quang Huy 1, Mạc Đăng Tuấn 1, Nguyễn Ngọc Nghĩa 1, Trần Mỹ Hương 1, Nguyễn Thị Quỳnh 1
1 Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả thực trạng kiến thức, thái độ về xử trí chấn thương do vật sắc nhọn của sinh viên chuyên ngành điều dưỡng Trường Đại học Y Dược –Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2022. Đối tượng và Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên đối tượng là sinh viên điều dưỡng năm 1 đến năm 3 đang học tập tại Trường Đại học Y Dược- ĐHQGHN năm học 2022-2023. Kết quả: Tỷ lệ sinh viên đạt kiến thức xử lý chấn thương do vật sắc nhọn là 28,7%. Trong khi đó tỷ lệ sinh viên có kiến thức xử lý chấn thương không đạt chiếm 71,3%. Có 65,7% (96 sinh viên) có thái độ tốt về xử lý chấn thương do vật sắc nhọn trong thực tập lâm sàng trong khi đó sinh viên thái độ chưa tốt là 34,3% (50 sinh viên). Kết luận: Tỷ lệ sinh viên có kiến thức không đạt về xử trí chấn thương do vật sắc nhọn còn cao nhưng đã có thái độ tốt về việc bổ sung thêm kiến thức, các phương pháp để xử trí khi bị chấn thương.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Trần Thị Bích Hải (2013), "Kiến thức, thái độ, thực hành và một số yếu tố liên quan đến phòng bệnh viêm gan B nghề nghiệp của điều dưỡng Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội".
2. Hồ Văn Luyến (2014), "Tỷ lệ sang chấn do vật sắc nhọn và kiến thức, thực hành phòng ngừa xử trí của sinh viên khoa y Trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang," Luận văn thạc sĩ Y tế công cộng, khoa Y; Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh.
3. Hội Điều dưỡng Việt Nam (2008), "Báo cáo kết quả khảo sát tiêm an toàn, Hà Nội.".
4. Annette Prüss-Üstün, Elisabetta Rapiti,Yvan JF Hutin (2003), "Sharps injuries: global burden of disease from sharps injuries to health-care workers".
5. Mario Saia, Friedrich Hofmann, Joanna Sharman, Dominique Abiteboul, Magda Campins, Joerg Burkowitz, Yoonhee Choe,Shane Kavanagh (2010), "Needlestick injuries: incidence and cost in the United States, United Kingdom, Germany, France, Italy, and Spain", Biomed Int, 1(2), 41-49.
6. Nguyễn Tấn Tài (2018), "Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến dự phòng và xử trí chấn thương do vật sắc nhọn trong thực tập lâm sàng của sinh viên điều dưỡng trường Cao đẳng Y tế Tiền Giang".
7. Nguyễn Thị Mai Thơ, Cảnh Phú Nguyễn (2016), "Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến chấn thương do vật sắc nhọn trong thực tập lâm sàng của sinh viên điều dưỡng Trường Đại học Y khoa Vinh, năm 2015".