CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG NGHỀ NGHIỆP CỦA ĐIỀU DƯỠNG TẠI BỆNH VIỆN

Lê Thị Thắm 1,, Phạm Lê An 1, McNeill Jeanette 2
1 Đại học Y Dược TPHCM
2 Đại học Northern Colorado, Hòa Kỳ

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mở đầu: Hiện nay, Việt Nam là một trong số quốc gia đang đối mặt với thách thức thiếu hụt nguồn lực y tế. Điều dưỡng (ĐD) là người chăm sóc trực tiếp cho người bệnh, hiệu quả chăm sóc gắn liền với sự cải thiện sức khỏe của người bệnh. Vì vậy chất lượng cuộc sống nghề nghiệp (CLCSNN) rất quan trọng đối với ĐD vì nó ảnh hưởng đến sự an toàn và chất lượng chăm sóc được cung cấp cho người bệnh cũng như các yếu tố tổ chức. Do đó CLCSNN của ĐD hiện nay như thế nào? Mục tiêu: Xác định trung bình điểm CLCSNN của ĐD và các yếu tố liên quan đến CLCSNN. Đối tượng – Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu cắt ngang mô tả trên 123 ĐD đang công tác tại các khoa của Bệnh viện (BV) Lê Văn Thịnh, Bệnh viện Quận 4 và Bệnh viện Quận Tân Phú, năm 2023, được lựa chọn bằng phương pháp chọn mẫu thuận tiện. Kết quả: Nghiên cứu cho thấy trung bình điểm CLCSNN của ĐD BV Quận 4, BV Tân Phú, BV Lê Văn Thịnh có giá trị là 3,67 ± 0,38 (tính trên thang đo Likert 5 điểm). Các thành phần cấu thành nên CLCSNN của ĐD đều có điểm trung bình ở mức trung bình đến tốt và dao động từ 3,30 đến 3,93. Trong đó, thành phần “Liên hệ xã hội với công việc” có điểm trung bình cao nhất và thành phần “Lương thưởng công bằng và tương xứng” có điểm trung bình thấp nhất. Các yếu tố liên quan đến CLCSNN của ĐD bao gồm giới tính, khoa/phòng làm việc, trực đêm và mức lương. Kết luận: CLCSNN của ĐD BV Quận 4, BV Tân Phú, BV Lê Văn Thịnh ở mức tương đối tốt.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Mirfarhadi N, Moosavi S, Tabari R. Life satisfaction and its determinants: a survey on Iranian nurses population. Journal of Paramedical Sciences. 2013;4(4):11–15.
2. Nguyễn Thị Thu Thủy, Từ Thị Thanh Hòa, Lê Thanh Xuân Diệu và cộng sự. Chất lượng cuộc sống công việc của nhân viên bệnh viện Quận 6. Tạp chí Y học Việt Nam. 2019;478(2):196-201.
3. Phan Thị Đào. Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng về chất lượng cuộc sống nơi công sở của nhân viên y tế tại Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình thành phố Hồ Chí Minh. Luận án Dược sĩ chuyên khoa II. Đại Học Y Dược TP.HCM.2015.
4. Quy định hoạt động Điều dưỡng trong bệnh viện, Thông tư 31/2021/TT-BYT. (2021)
5. Suleiman K, Hijazi Z, Al Kalaldeh M, et al. Quality of nursing work life and related factors among emergency nurses in Jordan. J Occup Health. 2019;61(5):398-406. doi:10.1002/1348-9585.12068.
6. Thakre SB, Thakre SS, Thakre SN. Quality of work life of nurses working at tertiary health care institution:a cross sectional study[J]. Int J Community Med Public Health. 2017;4(5):1627–36. doi: 10.18203/2394-6040.ijcmph20171775.
7. Turchi V, Verzuri A, Nante N, et al. Night work and quality of life. A study on the health of nurses. Ann Ist Super Sanita. 2019;55(2):161-169. doi:10.4415/ANN_19_02_08.