LIÊN QUAN GIỮA SỰ THAY ĐỔI NIÊM MẠC TỬ CUNG SAU KHI DÙNG PROGESTERONE VỚI KẾT QUẢ CÓ THAI Ở CHU KỲ CHUYỂN PHÔI NANG ĐÔNG LẠNH

Đào Thị Hằng 1,, Nguyễn Minh Phương 1
1 Học viện Quân y

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá sự thay đổi độ dày niêm mạc tử cung sau khi sử dụng progesterone đối với kết quả có thai trong các chu kỳ chuyển phôi nang đông lạnh. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu tiến cứu trên 120 chu kỳ chuyển phôi đông lạnh giai đoạn phôi nang tại Viện Mô phôi lâm sàng Quân đội, sử dụng phác đồ nội tiết ngoại sinh để chuẩn bị nội mạc tử cung. Đo độ dày niêm mạc tử cung (mm) trước khi dùng progesterone và trước khi chuyển phôi bằng siêu âm đầu dò âm đạo. Đánh giá tỷ lệ β-hCG (+), tỷ lệ thai lâm sàng và thai tiến triển 12 tuần. Kết quả: Chu kỳ có niêm mạc tử cung nén chiếm đa số với 50,83%. Độ dày niêm mạc tử cung trước khi dùng progesterone là 9,82 ± 1,48mm, vào ngày chuyển phôi, độ dày niêm mạc tử cung là 9,42 ± 1,31mm, giảm có ý nghĩa thống kê với p = 0,036. Tỷ lệ β-hCG dương tính, thai lâm sàng và thai tiến triển 12 tuần của 3 nhóm có sự thay đổi độ dày niêm mạc là giảm, tăng và không đổi đều không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê. Kết luận: Độ dày niêm mạc tử cung vào ngày chuyển phôi giảm đáng kể so với thời điểm mở cửa sổ làm tổ. Không thấy có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về kết quả có thai giữa các nhóm có độ dày niêm mạc tăng, giảm hoặc không đổi sau khi dùng progesterone.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Bergh P.A. và Navot D. (1992). The impact of embryonic development and endometrial maturity on the timing of implantation. Fertil Steril, 58(3), 537–542.
2. Oron G., Hiersch L., Rona S. và cộng sự. (2018). Endometrial thickness of less than 7.5 mm is associated with obstetric complications in fresh IVF cycles: a retrospective cohort study. Reprod Biomed Online, 37(3), 341–348.
3. Kasius A., Smit J.G., Torrance H.L. và cộng sự. (2014). Endometrial thickness and pregnancy rates after IVF: a systematic review and meta-analysis. Hum Reprod Update, 20(4), 530–541.
4. Haas J., Smith R., Zilberberg E. và cộng sự. (2019). Endometrial compaction (decreased thickness) in response to progesterone results in optimal pregnancy outcome in frozen-thawed embryo transfers. Fertil Steril, 112(3), 503-509.e1.
5. Bu Z., Yang X., Song L. và cộng sự. (2019). The impact of endometrial thickness change after progesterone administration on pregnancy outcome in patients transferred with single frozen-thawed blastocyst. Reprod Biol Endocrinol, 17(1), 99.
6. Jin Z., Shi H., Lu M. và cộng sự. (2021). Endometrial thickness changes after progesterone administration do not affect the pregnancy outcomes of frozen-thawed euploid blastocyst transfer: a retrospective cohort study. Fertility and Sterility, 116(6), 1502–1512.
7. Zilberberg E., Smith R., Nayot D. và cộng sự. (2020). Endometrial compaction before frozen euploid embryo transfer improves ongoing pregnancy rates. Fertility and Sterility, 113(5), 990–995.
8. Ye J., Zhang J., Gao H. và cộng sự. (2020). Effect of Endometrial Thickness Change in Response to Progesterone Administration on Pregnancy Outcomes in Frozen-Thawed Embryo Transfer: Analysis of 4465 Cycles. Front Endocrinol (Lausanne), 11, 546232.