ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KIỂM SOÁT ĐƯỜNG THỞ CỦA MASK THANH QUẢN DẠ DÀY TRONG THỦ THUẬT NỘI SOI TIÊU HÓA TRÊN

Tống Đức Phúc1,, Phạm Quang Minh2
1 Bệnh viện Đại học y Hà Nội
2 Đại học y Hà Nội

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu nghiên cứu: Đánh giá hiệu quả kiểm soát đường thở của mask thanh quản dạ dày trong thủ thuật nội soi tiêu hóa trên.


 


 Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả, tiến cứu thực hiện trên 50 bệnh nhân được gây mê toàn thân với mask thanh quản dạ dày (LMA Gastro Airway) để nội soi đường tiêu hóa trên. Kết quả: Mức độ rò rỉ khí khi đặt mask thanh quản dạ dày dao động từ 4 – 6%. Áp lực đường thở ổn định, nằm trong giới hạn cho phép. Giá trị SpO2 dao động từ 98 – 100%, giá trị EtCO2 dao động từ 30 – 36mmHg. Kết luận: Mask thanh quản dạ dày kiểm soát đường thở tốt, đảm bảo thông khí an toàn và hiệu quả cho cho việc thực hiện thủ thuật.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Domagk D, Oppong KW, Aabakken L, et al. Performance measures for ERCP and endoscopic ultrasound: a European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE) Quality Improvement Initiative. Endoscopy. 2018;50(11):1116-1127. doi:10.1055/ a-0749-8767
2. Terblanche NCS, Middleton C, Choi-Lundberg DL, Skinner M. Efficacy of a new dual channel laryngeal mask airway, the LMA®GastroTM Airway, for upper gastrointestinal endoscopy: a prospective observational study. Br J Anaesth. 2018;120(2): 353-360. doi:10.1016/ j.bja.2017.11.075
3. Hagan KB, Carlson R, Arnold B, et al. Safety of the LMA®GastroTM for Endoscopic Retrograde Cholangiopancreatography. Anesth Analg. 2020; 131(5): 1566. doi:10.1213/ANE. 0000000000005183
4. Schmutz A, Loeffler T, Schmidt A, Goebel U. LMA GastroTM airway is feasible during upper gastrointestinal interventional endoscopic procedures in high risk patients: a single-center observational study. BMC Anesthesiol. 2020;20(1):40. doi:10.1186/s12871-020-0938-9
5. Tran A, Thiruvenkatarajan V, Wahba M, et al. LMA® GastroTM Airway for endoscopic retrograde cholangiopancreatography: a retrospective observational analysis. BMC Anesthesiol. 2020; 20(1):113. doi:10.1186/ s12871-020-01019-5
6. Weiler N, Latorre F, Eberle B, Goedecke R, Heinrichs W. Respiratory Mechanics, Gastric Insufflation Pressure, and Air Leakage of the Laryngeal Mask Airway. Anesth Analg. 1997;84(5):1025.
7. Trần Văn Quang. Đánh giá hiệu quả thông khí của Mask thanh quản proseal trong gây mê cho phẫu thuật tán sỏi thận qua da ở tư thế nằm nghiêng. Luận văn bác sỹ chuyên khoa II. Trường Đại học Y Hà Nội; 2020.