NGHIÊN CỨU ĐA HÌNH GEN STAT6 RS703817 Ở BỆNH NHÂN UNG THƯ BIỂU MÔ TẾ BÀO GAN CÓ HBSAG (+)

Lê Quang Nhựt1,2, Nguyễn Xuân Kiên2, Dương Quang Huy2,
1 Đại học Tây Đô
2 Học viện Quân y

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Xác định tỷ lệ kiểu gen của đa hình gen STAT6 rs703817 và mối liên quan với một số đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, nguy cơ ung thư ở bệnh nhân ung thư biểu mô (UTBM) tế bào gan có HBsAg (+). Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 118 bệnh nhân UTBM tế bào gan có HBsAg (+), có so sánh với 86 bệnh nhân xơ gan có HBsAg (+) và 195 người khỏe mạnh tại Bệnh viện TWQĐ 108, Bệnh viện Quân y 103 và Bệnh viện Đa khoa Thành phố Cần Thơ thời gian từ 7/2017 đến 8/2020. Tiến hành phân tích đa hình rs703817 trên STAT6 từ mẫu máu ngoại vi của các đối tượng nghiên cứu bằng phương pháp giải trình tự Sanger. Kết quả: tỷ lệ alen G ở bệnh nhân UTBM tế bào gan (57,6%) thấp hơn so với tỷ lệ alen G ở nhóm xơ gan và người khỏe mạnh (cùng 69,2%), p < 0,05. Tỷ lệ kiểu gen AA ở bệnh nhân UTBM tế bào gan là 26,3%, cao hơn so với tỷ lệ tương ứng ở nhóm xơ gan và người khỏe mạnh (8,1% và 8,9%, theo thứ tự), p < 0,01. Không có mối liên quan về đa hình gen STAT6 rs703817 với tuổi, nồng độ AFP huyết tương và một số đặc điểm khối u. Kết luận: Kiểu gen AA của đa hình gen STAT6 rs703817 làm tăng nguy cơ UTBM tế bào gan có HBsAg (+) nhưng không liên quan với nồng độ AFP huyết tương và một số đặc điểm khối u.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Sung H., Ferlay J., Siegel R.L., et al. (2021). Global Cancer Statistics 2020: GLOBOCAN Estimates of Incidence and Mortality Worldwide for 36 Cancers in 185 Countries, CA Cancer J Clin. 71(3): 209-249.
2. Marrero J.A., Kulik L.M., Sirlin C.B., et al. (2018). Diagnosis, Staging, and Management of Hepatocellular Carcinoma: 2018 Practice Guidance by the American Association for the Study of Liver Diseases, Hepatology. 68(2): 723-750.
3. Hin Tang J.J., Hao Thng D.K., Lim J.J., et al. (2020). JAK/STAT signaling in hepatocellular carcinoma, Hepat Oncol. 7(1): HEP18.
4. Bộ Y Tế (2012). Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị ung thư tế bào gan nguyên phát, Ban hành kèm theo Quyết định số: 5250/QĐ-BYT ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế.
5. Kamerkar S., Leng C., Zhang K., et al. (2021). 842 Exosome mediated reprogramming of tumor associated macrophages by exoASO-STAT6 for the treatment of hepatocellular carcinoma (HCC), Journal for ImmunoTherapy of Cancer. 9(Suppl 2): A883-A883.
6. Dong Z., Chen Y., Yang C., et al. (2019). STAT gene family mRNA expression and prognostic value in hepatocellular carcinoma, Onco Targets Ther. 12: 7175-7191.