NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CHIẾN LƯỢC THỞ MÁY ĐẾN TỶ LỆ TỬ VONG BỆNH NHÂN SUY HÔ HẤP CẤP TIẾN TRIỂN

Vũ Thiên Tài1,2,, Lương Quốc Chính1,3, Bùi Thị Hương Giang1,3, Trần Hữu Thông1,3
1 Trường Đại học Y Hà Nội
2 Bệnh viện TW Thái Nguyên
3 Bệnh viện Bạch Mai

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Xác định mối liên quan giữa các thông số thở máy với tỷ lệ tử vong ở bệnh nhân suy hô hấp cấp tiến triển. Phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 124 bệnh nhân suy hô hấp cấp tiến triển tại Bệnh viện Bạch Mai. Thu thập và phân tích các thông số: đặc điểm bệnh nhân, chế độ thở máy, kết cục điều trị. Kết quả: Tỷ lệ tử vong là 62,9%. Các thông số Ppeak, Pplat và driving pressure cao hơn có ý nghĩa thống kê ở nhóm tử vong. Trong đó, driving pressure là yếu tố độc lập dự báo tử vong với OR 1,316 (KTC 95% 1,00 – 1,73), p=0,05. Kết luận: Áp lực đường thở cao liên quan độc lập với tỷ lệ tử vong tăng ở bệnh nhân suy hô hấp cấp tiến triển.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Matthay MA, Zemans RL. The Acute Respiratory Distress Syndrome: Pathogenesis and Treatment. Annu Rev Pathol Mech Dis. 2011;6(1):147-163. doi:10.1146/annurev-pathol-011110-130158
2. Bellani G, Laffey JG, Pham T, et al. Epidemiology, Patterns of Care, and Mortality for Patients With Acute Respiratory Distress Syndrome in Intensive Care Units in 50 Countries. JAMA. 2016; 315(8):788. doi:10.1001/jama. 2016.0291
3. Slutsky AS, Ranieri VM. Ventilator-Induced Lung Injury. N Engl J Med. 2013;369(22):2126-2136. doi:10.1056/NEJMra1208707
4. Briel M, Meade M, Mercat A, et al. Higher vs Lower Positive End-Expiratory Pressure in Patients With Acute Lung Injury and Acute Respiratory Distress Syndrome: Systematic Review and Meta-analysis. JAMA. 2010;303(9): 865-873. doi:10. 1001/ jama.2010.218
5. Protti A, Andreis DT, Monti M, et al. Lung Stress and Strain During Mechanical Ventilation: Any Difference Between Statics and Dynamics?*. Crit Care Med. 2013;41(4):1046. doi:10.1097/ CCM.0b013e31827417a6
6. Chiumello D, Carlesso E, Brioni M, Cressoni M. Airway driving pressure and lung stress in ARDS patients. Crit Care. 2016;20:276. doi:10.1186/s13054-016-1446-7
7. Marini JJ, Jaber S. Dynamic predictors of VILI risk: beyond the driving pressure. Intensive Care Med. 2016;42(10): 1597-1600. doi: 10.1007/ s00134-016-4534-x
8. Fuller BM, Mohr NM, Drewry AM, Carpenter CR. Lower tidal volume at initiation of mechanical ventilation may reduce progression to acute respiratory distress syndrome: a systematic review. Crit Care Lond Engl. 2013;17(1):R11. doi:10.1186/cc11936