MỐI LIÊN QUAN GIỮA KÍCH THƯỚC U VỚI ĐẶC ĐIỂM MÔ BỆNH HỌC CỦA U HẮC TỐ ÁC TÍNH MÀNG BỒ ĐÀO

Lê Thị Huệ1,, Hoàng Anh Tuấn2
1 Đại học Y Hà Nội
2 Bệnh viện Mắt Trung ương, Hà Nội

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Mô tả đặc điểm mô bệnh học và xác định mối liên quan giữa các đặc điểm mô bệnh học với kích thước u của u hắc tố ác tính (UHTAT) màng bồ đào. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 48 bệnh nhân UHTAT màng bồ đào được chẩn đoán và điều trị tại Bệnh viện Mắt Trung ương từ tháng 1/2019-tháng 9/2023. Kết quả: Trên 48 trường hợp UHTAT màng bồ đào, tỷ lệ u có kích thước vừa là 75%, kích thước lớn là 25%, không có trường hợp nào u có kích thước nhỏ. U có kích thước lớn liên quan tới hình dạng u, có tế bào dạng biểu mô và tình trạng xâm nhập màng Bruch (p<0,05); không thấy mối liên quan giữa kích thức u với các đặc điểm: xâm nhập mạch, xâm nhập thị thần kinh và xâm nhập ra ngoài nhãn cầu. Kết luận: Có mối liên quan giữa kích thước u và một số yếu tố tiên lượng xấu (hình dạng u, có tế bào dạng biểu mô và xâm nhập màng Bruch) trên u hắc tố ác tính màng bồ đào

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

Singh A.D., Turell M.E., and Topham A.K. (2011). Uveal Melanoma: Trends in Incidence, Treatment, and Survival. Ophthalmology, 118(9), 1881–1885.
2. Diener-West M., Hawkins B.S., Markowitz J.A., et al. (1992). A Review of Mortality From Choroidal Melanoma: II. A Meta-Analysis of 5-Year Mortality Rates Following Enucleation, 1966 Through 1988. Archives of Ophthalmology, 110(2), 245–250.
3. COMS (1998). Histopathologic characteristics of uveal melanomas in eyes enucleated from the collaborative ocular melanoma study COMS report no. 6. American Journal of Ophthalmology, 125(6), 745–766.
4. Americane Joint Committee on Cancer. Cancer Staging Manual. 8th ed. 2017.
5. Cruz P.O., Specht C.S., and McLean I.W. (1990). Lymphocytic infiltration in uveal malignant melanoma. Cancer, 65(1), 112–115.
6. Shields C.L., Kaliki S., Furuta M., et al. (2015). American Joint Committee on Cancer Classification of Uveal Melanoma (Anatomic Stage) Predicts Prognosis in 7731 Patients. Ophthalmology, 122(6), 1180–1186.
7. Liu Y.M., Li Y., Wei W.B., et al. (2015). Clinical Characteristics of 582 Patients with Uveal Melanoma in China. PLoS One, 10(12), e0144562.
8. Bùi Đào Quân. Đặc điểm lâm sàng và mô bệnh học của u hắc tố ác tính màng bồ đào. Tạp chí nghiên cứu y học. 2021; 137(1), 222-226.
9. Shields C.L., Furuta M., Thangappan A., et al. (2009). Metastasis of Uveal Melanoma Millimeter-by-Millimeter in 8033 Consecutive Eyes. Archives of Ophthalmology, 127(8), 989–998.
10. Pach J.M., Robertson D.M., Taney B.S., et al. (1986). Prognostic factors in choroidal and ciliary body melanomas with extrascleral extension. Am J