MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG KHÁM SÀNG LỌC CHỦ ĐỘNG BỆNH TĂNG HUYẾT ÁP CỦA CÁC TRẠM Y TẾ TẠI QUẬN 12, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2023

Lê Huỳnh Nhân 1,, Nguyễn Quỳnh Anh 2
1 Công ty Cổ phần TMDV Y tế Nhân Nghĩa
2 Trường Đại học Y tế Công cộng

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Nghiên cứu được thực hiện với mục tiêu: Tìm hiểu một số yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động khám sàng lọc chủ động bệnh tăng huyết áp (THA) của các Trạm Y tế tại Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023; Sử dụng thiết kế nghiên cứu cắt ngang mô tả, sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính, chọn mẫu có chủ đích với 5 cuộc phỏng vấn sâu. Thời gian tiến hành từ tháng 04/2023 đến tháng 08/2023 tại 11 Trạm Y tế thuộc Trung tâm Y tế Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh. Yếu tố ảnh hưởng tích cực: sự quan tâm chỉ đạo và hỗ trợ từ các cấp chính quyền quận, phường và một số phường thuộc diện thí điểm nhận được kinh phí của dự án “Cộng đồng vì trái tim khỏe”, dự án “Sức khỏe dồi dào”. Yếu tố ảnh hưởng chưa tích cực: CBYT tại trạm còn rất thiếu; Sự giám sát, hỗ trợ của tuyến trên và của TTYT thực hiện không thường xuyên và đồng đều; Khó khăn về nguồn kinh phí; Cơ sở vật chất trang thiết bị phục vụ cho khám sàng lọc chưa được đảm bảo thường xuyên; Người dân chưa thực sự tin tưởng và sự nhận thức về sàng lọc chủ động bệnh THA chưa tốt.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. World Health Organization. Noncommunicable diseases: progress monitor 2020. Geneva: World Health Organization. 2020; p.1-224.
2. Chen S, Sudharsanan N, Huang F, et al. Impact of community based screening for hypertension on blood pressure after two years: regression discontinuity analysis in a national cohort of older adults in China. BMJ. 2019; p.366: l40641-140649.
3. World Health Organization. Q&As on hypertension. 2015.
4. Cục Y tế Dự phòng (2016) Điều tra quốc gia yếu tố nguy cơ bệnh không lây nhiễm Việt Nam 2015, Bộ Y tế, Hà Nội, tr.1-43.