TỔNG QUAN LUẬN ĐIỂM CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRỊ U NHÚ ĐƯỜNG HÔ HẤP TÁI PHÁT Ở TRẺ EM GIAI ĐOẠN 2013-2022

Ngô Thị Thanh Thanh Hiền1,, Lương Thị Minh Hương 1, Trần Thị Thu Hiền1
1 Trường Đại học Y Hà Nội

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Phân tích kết quả một số phương pháp điều trị u nhú đường hô hấp tái phát ở trẻ em giai đoạn 2013-2022. Phương pháp nghiên cứu: Tổng quan luận điểm. Kết quả nghiên cứu: Trong tổng số 295 bài báo được tìm kiếm trên cơ sở dữ liệu Pubmed, thư viện Cochrane, thư viên số Đại học Y Hà Nội có 18 bài báo trên 401 bệnh nhân mắc u nhú đường hô hấp tái phát ở trẻ em phù hợp với tiêu chuẩn lựa chọn. Kết quả tổng quan 18 nghiên cứu cho thấy trong 10 năm qua, phương pháp phẫu thuật kết hợp bổ trợ bằng bevacizumab được nghiên cứu nhiều nhất, tiếp đến là phẫu thuật kết hợp bổ trợ bằng vaccine (HPV, quai bị), phẫu thuật đơn thuần và ít được nghiên cứu hơn là phẫu thuật kết hợp bổ trợ bằng Acyclovir, nivonumab, PDT, Cidofovir, Interferon, kháng histamine H2... Kết luận: Điều trị u nhú đường hô hấp tái phát ở trẻ em gồm nhiều phương pháp trong đó phẫu thuật đơn thuần cho kết quả kém hơn và tỷ lệ tái phát cao hơn so với phẫu thuật kết hợp với các liệu pháp bổ trợ. Điều này mở ra cơ hội để hình thành phác đồ điều trị mới trong quản lý  bệnh u nhú đường hô hấp tái phát ở trẻ em.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. J. T.Johnson and C. A. Rosen. Bailey’s Head & Neck Surgery Otolaryngology. In: Bailey’s Head & Neck Surgery Otolaryngology. Vol Vol. I. Fifth edition. Wolters Kluwer; 2014:1409-1410.
2. Ballestas SA, Shelly S, Soriano RM, Klein A. Trends in recurrent respiratory papillomatosis treatment. Acta Otorrinolaringol Esp (Engl Ed). 2021;72(2): 109-120. doi: 10.1016/j.otorri.2019. 11.001
3. Torres-Canchala L, Cleves-Luna D, Arias-Valderrama O, et al. Systemic Bevacizumab for Recurrent Respiratory Papillomatosis: A Scoping Review from 2009 to 2022. Children (Basel). 2022;10(1):54. doi:10.3390/children10010054
4. Hermann JS, Weckx LY, Monteiro Nürmberger J, Santos Junior GFD, Campos Pignatari AC, Nagata Pignatari SS. Effectiveness of the human papillomavirus (types 6, 11, 16, and 18) vaccine in the treatment of children with recurrent respiratory papillomatosis. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2016;83:94-98. doi:10.1016/j.ijporl.2016.01.032
5. Clinical efficiency of quadrivalent HPV (types 6/11/16/18) vaccine in patients with recurrent respiratory papillomatosis - PubMed. Accessed August 26, 2023. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24121781/
6. Clinical features and surgical treatment for Chinese juvenile onset current respiratory papillomatosis (JORRP) - PubMed. Accessed August 26, 2023. https://pubmed.ncbi. nlm.nih. gov/27637752/
7. Hu HC, Lin SY, Hung YT, Chang SY. Feasibility and Associated Limitations of Office-Based Laryngeal Surgery Using Carbon Dioxide Lasers. JAMA Otolaryngol Head Neck Surg. 2017;143(5): 485-491. doi:10.1001/ jamaoto.2016.4129