ĐẶC ĐIỂM MỘT SỐ TỰ KHÁNG THỂ Ở NGƯỜI BỆNH LUPUS BAN ĐỎ HỆ THỐNG ĐƯỢC ĐIỀU TRỊ TẠI KHOA KHÁM BỆNH BỆNH VIỆN BẠCH MAI NĂM 2023

Đỗ Thị Minh Thư1,2,, Nguyễn Hữu Trường 1, Dương Kim Tuấn 2
1 Bệnh viện Bạch Mai
2 Trường Đại học Y tế Công Cộng

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Xác định mối liên quan giữa một số tự kháng thể với biểu hiện cận lâm sàng ở người bệnh Lupus ban đỏ hệ thống được điều trị tại khoa khám bệnh Bệnh viện Bạch Mai năm 2023. Đối tượng và phương pháp: 188 bệnh nhân Lupus ban đỏ hệ thống được khám và điều trị ngoại trú tại khoa khám bệnh Bệnh viện Bạch Mai từ tháng 1/2022 đến tháng 3/2023. Mô tả cắt ngang. Kết quả: Kháng thể kháng DsDNA, Sm và C1q dương tính có nguy cơ giảm hemoglobin cao hơn nhóm âm tính lần lượt là 2,34 lần, 2,35 lần và 2,48 lần. Nhóm kháng thể kháng DsDNA, Sm dương tính có tình trạng giảm bạch cầu nhiều hơn nhóm kháng thể kháng DsDNA âm tính lần lượt là 0,23 lần và 0,19 lần, có ý nghĩa thống kê với p <0,05. Kháng thể kháng C1q dương tính có nguy cơ bị giảm tiểu cầu cao hơn nhóm kháng thể kháng C1q âm tính gấp 6,39 lần. Nhóm kháng thể kháng DsDNA và C1q có nguy cơ viêm cầu thận cao hơn nhóm âm tính 3,61 lần và 2,46 lần có ý nghĩa thống kê. Kháng thể kháng nhân, kháng DsDNA, kháng Sm, kháng C1q dương tính nguy cơ giảm bổ thể cao hơn nhóm bệnh nhân âm tính lần lượt là 15,3 lần; 7,69 lần; 2,64 lần và 3,67 lần. Kết luận: Các tự kháng thể dương tính đơn độc hay cùng nhau có mối liên quan với các đặc điểm cận lâm sàng của bệnh Lupus ban đỏ hệ thống.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Dema B, Charles N. Autoantibodies in SLE: Specificities, Isotypes and Receptors. Antibodies [Internet]. 2016 Jan 4 [cited 2020 Apr 25];5(1). Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/ pmc/articles/PMC6698872/
2. Fayyaz A, Igoe A, Kurien BT, Danda D, James JA, Stafford HA, et al. Haematological manifestations of lupus. Lupus Sci Med. 2015 Mar 3;2(1):e000078.
3. Lu W, Zhong Y, Zhang Y, Liu Z, Xue L. The Clinical Characteristics of Leukopenia in Patients with Systemic Lupus Erythematosus of Han Ethnicity in China: A Cross-Sectional Study. Rheumatol Ther. 2021 Sep 1;8(3):1177–88.
4. Nguyễn TL, Phạm TVA, Hoàng TL. Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng ở bệnh nhân lupus ban đỏ hệ thốngcó kháng thể anti-smith dương tính. Tạp Chí Học Việt Nam [Internet]. 2021 [cited 2023 Feb 20];509(1). Available from: https://tapchiyhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/1745
5. Anh PTV, Đoàn NV, Trinh CT. KHÁNG THỂ KHÁNG C1Q Ở BỆNH NHÂN LUPUS BAN ĐỎ HỆ THỐNG CÓ TỔN THƯƠNG THẬN. Tạp Chí Học Việt Nam [Internet]. 2023 Mar 7 [cited 2023 May 2];523(2). Available from: https://tapchi yhocvietnam.vn/index.php/vmj/article/view/4568
6. Justiz Vaillant AA, Goyal A, Varacallo M. Systemic Lupus Erythematosus. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2023 [cited 2023 Sep 24]. Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/ NBK535405/
7. Bock M, Heijnen I, Trendelenburg M. Anti-C1q Antibodies as a Follow-Up Marker in SLE Patients. PLOS ONE. 2015 Apr 16;10(4): e0123572.
8. Arroyo-Ávila M, Santiago-Casas Y, McGwin G, Cantor RS, Petri M, Ramsey-Goldman R, et al. Clinical associations of anti-Smith antibodies in PROFILE: a multi-ethnic lupus cohort. Clin Rheumatol. 2015 Jul;34(7):1217–23.