NHẬN XÉT SỰ CẢI THIỆN SỨC KHOẺ QUANH RĂNG CỘNG ĐỒNG NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG

Trịnh Hải Anh 1,2, Đinh Diệu Hồng 2,, Trịnh Đình Hải 2
1 Bệnh viện Răng hàm mặt Trung ương Hà Nội
2 Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Trong hai thập niên qua, cùng với sự phát triển kinh tế xã hội, có nhiều yếu tố tác động tích cực đến sức khỏe răng miệng cộng đồng người trưởng thành cả nước cũng như ở khu vực đồng bằng sông Hồng. Các yếu tố tích cực bao gồm các hoạt động tuyên truyền vệ sinh răng miệng, sự thuận lợi trong việc tiếp cận các dịch vụ nha khoa… Vì vậy, việc nghiên cứu về sự cải thiện sức khỏe quanh răng các cộng đồng người trưởng thành trong hai thập niên qua là cần thiết để có khuyến cáo hợp lý về chăm sóc dự phòng các bệnh răng miệng cho cộng đồng. Qua nghiên cứu về sự thay đổi sức khỏe quanh răng các cộng đồng người trưởng thành trong hai thập niên qua ở khu vực đồng bằng sông Hồng, chúng tôi nhận thấy: - Tỷ lệ người trưởng thành không có túi quanh răng tăng lên đáng kể. - Số trung bình vùng lục phân ở các cộng đồng người trưởng thành ở đây có túi quanh răng giảm xuống rõ rệt. - Với các yếu tố tác động tích cực tới mô quanh răng trong hai thập niên qua, sức khỏe quanh răng các cộng đồng người trưởng thành khu vực đồng bằng sông Hồng được cải thiện ngoạn mục.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Trịnh Đình Hải, Nguyễn Thị Hồng Minh, Trần Cao Bính. National Oral Health Survey of Vietnam 2019. Medical publishing house. Hanoi 2019.
2. Trịnh Đình Hải, Đào Ngọc Phong. Phương pháp nghiên cứu dịch tễ học lâm sàng trong nha khoa. NXB Y học. 2014.
3. Tran Van Truong, Trinh Dinh Hai, Lam Ngoc An et al. National Oral Health Survey of Vietnam 2001. Medical publishing house. Hanoi 2002.
4. Trịnh Đình Hải. Dự phòng sâu răng cộng đồng bằng fluor. NXB Y học. 2014.
5. Trinh Dinh Hai. Oral Health promotion for school children in Vietnam. Medical publishing house. Hanoi 2011.