YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỬ DỤNG VANCOMYCIN Ở TRẺ EM

Hà Mạnh Tuấn1,
1 Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Khảo sát các yếu tố liên quan đến sử dụng an toàn và hiệu quả của vancomycin trong điều trị nhiễm trùng nặng trẻ em. Phương pháp tiến hành: Nghiên cứu cắt ngang mô tả các bệnh nhân trẻ em được chỉ định điều trị vancomycin trên 3 ngày. Các trường hợp này được đo nồng độ đáy vancomycin và độ thanh thải creatinin để theo dõi hiệu quả và an toàn của sử dụng vancomycin. Kết quả: Nghiên cứu thu nhận 40 trường hợp. Liều lượng vancomycin sử dụng trung bình là 55,83 ± 19,34 mg/kg/ngày. Nồng độ đáy vancomycin trung vị là 11,09 (7,84 – 16,46) μg/ml. Độ thanh thải creatinin trung bình là 80,18 ± 29,14 ml/min. Các yếu tố ảnh hưởng đến sử dụng vancomycin an toàn và hiệu quả là liều lượng vancomycin, cách sử dụng vancomycin và độ thanh thải creatinin. Kết luận: Cần xem xét điều chỉnh liều lượng vancomycin, cách sử dụng vancomycin theo độ thanh thải và nồng độ đáy vancomycin để đảm bảo tính an toàn và hiệu quả trong điều trị.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

Rybak, M., et al., Therapeutic monitoring of vancomycin in adult patients: a consensus review of the American Society of Health-System Pharmacists, the Infectious Diseases Society of America, and the Society of Infectious Diseases Pharmacists. Am J Health Syst Pharm, 2009. 66(1): p. 82-98.
2. Tongsai, S. and P. Koomanachai, The safety and efficacy of high versus low vancomycin trough levels in the treatment of patients with infections caused by methicillin-resistant Staphylococcus aureus: a meta-analysis. BMC Res Notes, 2016. 9(1): p. 455.
3. Chia Ning Chang, W.T.L., Ming Chin Chan, Chih Chien Wang, A Retrospective Study to Estimate Serum Vancomycin Trough Concentrations in Pediatric Patients with Current Recommended Dosing Regimen. Journal of Medical Sciences, 2018. 38: p. 275-279.
4. Frymoyer, A., et al., Current recommended dosing of vancomycin for children with invasive methicillin-resistant Staphylococcus aureus infections is inadequate. Pediatr Infect Dis J, 2009. 28(5): p. 398-402.
5. Rajon, K., et al., Vancomycin use, dosing and serum trough concentrations in the pediatric population: a retrospective institutional review. Pharm Pract (Granada), 2017. 15(2): p. 887.
6. Dolan, E., et al., Effect of Vancomycin Loading Doses on the Attainment of Target Trough concentrations in Hospitalized Children. J Pediatr Pharmacol Ther, 2020. 25(5): p. 423-430.