SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI BỆNH ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ VỀ VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ Y TẾ TẠI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN EA H’LEO, TỈNH ĐẮK LẮK NĂM 2023

Phan Thi Huyền Trang1,, Trần Thị Nhung2, Lê Thị Thảo1, Ngư Danh Sơn1, Nguyễn Thị Thu Hằng3
1 Trường Đại học Tây Nguyên
2 Trung tâm Y tế huyện Ea H’leo
3 Đại học Đà Nẵng

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Đặt vấn đề: Sự hài lòng của người bệnh là một trong những yếu tố quan trọng trong việc đánh giá chất lượng dịch vụ của cơ sở y tế. Hằng năm, các cơ sở y tế thường thực hiện các kế hoạch cải tiến chất lượng nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh và sự hài lòng người bệnh. Mục tiêu: Đánh giá sự hài lòng về dịch vụ y tế của người bệnh điều trị nội trú tại các khoa lâm sàng Trung tâm Y tế huyện Ea H’leo năm 2023. Phương pháp nghiên cứu: nghiên cứu cắt ngang mô tả (n=304). Kết quả: Tỷ lệ hài lòng chung của người bệnh nội trú về cung cấp dịch vụ y tế đạt 87,6%. Trong đó, tỷ lệ hài lòng về khả năng tiếp cận là 90,4%. Tỷ lệ hài lòng về sự minh bạch thông tin và thủ tục khám bệnh, điều trị đạt 90,8%. Tỷ lệ hài lòng về cơ sở vật chất và phương tiện phục vụ người bệnh đạt 82,5%. Tỷ lệ hài lòng về thái độ ứng xử, năng lực chuyên môn của nhân viên y tế đạt 91,7%. Tỷ lệ hài lòng về kết quả cung cấp dịch vụ đạt 85,2%. Kết luận: Tỷ lệ hài lòng của người bệnh nội trú về dịch vụ y tế tương đối cao, nhất là về thái độ ứng xử, năng lực chuyên môn của nhân viên y tế

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Bộ Y tế (2023), Cải tiến từ những việc nhỏ nhất để người bệnh hài lòng.
2. Bệnh viện Thành phố Thủ Đức (2022), Kết quả khảo sát hài lòng người bệnh nội trú và thân nhân người bệnh tại Bệnh viện quý I năm 2022. Retrieved 10/10/2023, from https://benh vienthuduc.vn/wp-content/uploads/2022/05/Bao-cao-ket-qua-khao-sat-noi-tru-quy-1.2022-da-chuyen-doi.pdf
3. Trần Mạnh Hùng (2022), Sự hài lòng của người bệnh nội trú về dịch vụ khám chữa bệnh và một số yếu tố ảnh hưởng tại Trung tâm Y tế Lục Ngạn, Bắc Giang năm 2022, Luận văn Chuyên khoa II Tổ chức quản lý y tế, Trường Đại học Y tế công cộng, Hà Nội. Tr.30-44
4. Nguyễn Thị Tứ Niên (2018), Sự hài lòng của người bệnh đến khám và điều trị nội trú tại Trung tâm Y tế huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định năm 2018, Luận văn cử nhân y tế công cộng), Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh. Tr.27-42
5. Park, H. N., Park, D. J, Han, S.Y, Tae, J.Y, Jung, K. H, Bae, E. J, Yoon, J. Y. (2022), Effect of inpatient experiences on patient satisfaction and the willingness to recommend a hospital: The mediating role of patient satisfaction: A cross-sectional study. Health Sci Rep, 5 (6)
6. Nguyễn Tiến Sỹ, Phùng Văn Tân, Trần Thị Kim Thuý, Vương Thị Thuỷ, Bùi Thị Lan Anh (2022), Kết quả sự hài lòng của người bệnh điều trị nội trú tại Bệnh viện Y dược cổ truyền & phục hồi chfíc năng tỉnh Phú Thọ năm 2021. Tạp chí Y Dược cổ truyền Việt Nam, 45(4), 24-30.
7. Nguyễn Thị Tố Uyên và Nông Thị Lan (2023), Sự hài lòng của người bệnh điều trị nội trú đối với dịch vụ khám chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng. Tạp Chí Y học Việt Nam, 525(1A).