THAY ĐỔI NHẬN THỨC VỀ ĐỘT QUỴ NÃO CỦA NGƯỜI CAO TUỔI TẠI XÃ GIAO LẠC - GIAO THỦY NAM ĐỊNH SAU CAN THIỆP GIÁO DỤC SỨC KHỎE

Đinh Thị Yến1,, Nguyễn Thị Thủy1
1 Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Thay đổi nhận thức về đột quỵ não của người cao tuổi tại xã Giao Lạc - Giao Thủy - Nam Định sau can thiệp giáo dục sức khỏe. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Người cao tuổi tại xã Giao Lạc - Giao Thủy - Nam Định, cỡ mẫu là 176. Kết quả: Trước can thiệp có 51,7% đối tượng tham gia nghiên cứu nhận thức đúng khi cho rằng não cơ quan tổn thương của đột quỵ, sau can thiệp là 83,3%. Trung bình đối tượng nghiên cứu trả lời đúng các dấu hiệu cảnh báo đột quỵ tăng sau can thiệp là 4,33 ± 1,21 trong khi trước can thiệp là 2,66 ± 1,94. Trước can thiệp có 55,6% đối tượng nghiên cứu biết từ ba yếu tố nguy cơ trở lên gây đột quỵ não, tỷ lệ này tăng lên sau can thiệp là 94,4%. Kết luận: Người cao tuổi có nhận thức đạt về dấu hiệu cảnh báo đột quỵ sau can thiệp là 94,4%. Nhận thức của người cao tuổi về yếu tố nguy cơ đột quỵ não đã tăng với tỷ lệ đạt trên 90%.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

Anne HickeyEmail author và các cộng sự. (2009), "Stroke awareness in the general population: knowledge of stroke risk factors and warning signs in older adults", BMC Geriatric.
2. Nguyễn Minh Hiện (2013), "Đột quỵ não", Nhà xuất bản Y học.
3. Nguyễn Văn Đăng (2007), "Đại cương về tai biến mạch máu não, những kiến thức cơ bản trong thực hành", Tai biến mạch máu não, hướng dẫn chẩn đoán và xử trí, Nhà xuất bản Y học, tr. 19-29.
4. Lê Văn Thành (2007), "Đại cương về tai biến mạch máu não", Tai biến mạch máu não, hướng dẫn chẩn đoán và xử trí, Nhà xuất bản Y học, tr. 29-48.
5. Hội đột quỵ Việt Nam (2011), "Hướng dẫn phòng ngừa đột quỵ ở bệnh nhân có cơn thiếu máu não thoáng qua hay đột quỵ của Hiệp hội tim mạch / Hiệp hội đột quỵ ", Đột quỵ.
6. Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2009), Luật người cao tuổi, Hà Nội.
7. Anne HickeyEmail author và các cộng sự. (2009), "Stroke awareness in the general population: knowledge of stroke risk factors and warning signs in older adults", BMC Geriatric.
8. Nguyễn Văn Thắng và các cộng sự. (2011), "Thay đổi hiểu biết và thực hành về dự phòng đột quỵ não của người cao tuổi tại hai xã Trường yên và Lam Điền huyện Chương Mỹ, Hà Nội", Y học thực hành. 767(6).
9. Gongora R F và Et al (2009), "Knowled of Ischemic Stroke among a Mexico City Population", Joumal of stroke and cerebrovascular disease. 18(3), tr. 208.
10. Trần Hồng Nhung (2014), Kiến thức thực hành phòng tai biến mạch máu não và một số yếu tố liên quan của người cao tuổi phường Đức Giang quận Long Biên Hà Nội, Đại học y tế công cộng.