MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ MỐI LIÊN QUAN VỚI TUỔI Ở NGƯỜI BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE

Nguyễn Minh Nam1,2,, Đỗ Tuấn Anh2, Nguyễn Vũ Trung2, Nguyễn Minh Hải2, Đinh Thị Thu Hằng1, Hoàng Văn Tổng1
1 Viện Nghiên cứu Y Dược học Quân sự, Học viện Quân y
2 Bệnh viện Quân y 103, Học viện Quân y

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Nghiên cứu một số đặc điểm lâm sàng, xét nghiệm, mối liên quan với tuổi ở người bệnh sốt xuất huyết Dengue (SXHD). Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu hồi cứu mô tả, cắt ngang trên 309 người bệnh (NB)  SXHD được điều trị tại Bệnh viện Quân y 103 – Học viện Quân y từ năm 2020 đến 2023. Kết quả: Nhóm SXHD có dấu hiệu cảnh báo (SXHD CB) có tuổi trung bình (45,26±16,6 tuổi), tỷ lệ xuất huyết (37,7%), chỉ số HCT (0,44±0,06L/L); xét nghiệm AST (149,9±102,9 U/L); ALT (88,8±66,97U/L), tỷ lệ anti-DENV IgG dương tính (82,4%) cao hơn nhóm SXHD, trong khi xét nghiệm tiểu cầu có giá trị thấp hơn (28,6±29 G/L). SXHD CB thường gặp ở nhóm tuổi >30. Ở bệnh nhân SXHD, nhóm tuổi >30 có xét nghiệm HCT, tiểu cầu thấp hơn, tỷ lệ xét nghiệm anti-DENV IgG dương tính cao hơn so với nhóm ≤30 tuổi. Kết luận: Các xét nghiệm HCT, tiểu cầu, anti DENV-IgG có liên quan tới mức độ nặng cũng như tuổi ở bệnh nhân SXHD.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Bộ Y tế (2023) "Quyết định về việc ban hành hướng dẫn chẩn đoán, điều trị sốt xuất huyết Dengue", số 2760/QĐ-BYT.
2. Ngô Trường Giang (2023), "Nghiên cứu tính đa hình gen MBL2, FCN2 và nồng độ protein MBL, FICOLIN-2 ở bệnh nhân sốt xuất huyết Dengue", Luận án tiến sĩ y học.
3. Annan Esther, Treviño Jesús, et al. (2023), "Direct and indirect effects of age on dengue severity: The mediating role of secondary infection", PLoS neglected tropical diseases, 17(8), e0011537.
4. Bộ Y tế. Quyết định ban hành kế hoạch phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2023. Số 1331/QD BYT, 2023.
5. Parkash Om, Almas Aysha, et al. (2010), "Severity of acute hepatitis and its outcome in patients with dengue fever in a tertiary care hospital Karachi, Pakistan (South Asia)", J BMC gastroenterology10, 1-8.
6. Rapid lab. Rapid Tests for Dengue Fever. 30/7/2019.
7. Srisuphanunt Mayuna, Puttaruk Palakorn, et al. (2022), "Prognostic indicators for the early prediction of severe dengue infection: a retrospective study in a university hospital in Thailand", Tropical medicine infectious disease 7(8), 162.
8. Suseno Arief (2015), "Pathogenesis of hemorrhagic due to dengue virus".
9. Swamy Anusha Mruthyunjaya, Mahesh Prasanth Yelkana, et al. (2021), "Liver function in dengue and its correlation with disease severity: a retrospective cross-sectional observational study in a tertiary care center in Coastal India", Pan African Medical Journal 40(1).
10. Thu Nguyen Kim, Hao Nguyen Thi (2019), "Dengue with warning signs: hematological and biochemical profile associated with age and sex", J JMR 124(E5), 8.