ĐẶC ĐIỂM KHÁNG NGUYÊN HỆ HLA VÀ ĐỘ HÒA HỢP HLA Ở CẶP BỆNH NHẬN CHO – NHẬN THẬN CÙNG HUYẾT THỐNG THẬN TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT ĐỨC

Lê Nguyên Vũ1,2,, Bạch Nhật Nam2
1 Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức
2 Trường Đại học Y Dược - Đại học Quốc gia Hà Nội

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Tìm hiểu về đặc điểm kháng nguyên HLA và độ hòa hợp HLA ở những cặp bệnh nhân cho nhận cùng huyết thống tại bệnh viên Việt Đức. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Mô tả lâm sàng, nghiên cứu cắt ngang trên 84 cặp bệnh nhân thận cho – nhận thận cùng huyết thống. Thời gian nghiên cứu: từ tháng 01 năm 2018 đến tháng 12 năm 2022  Các chỉ tiêu nghiên cứu tuổi giới của người hiến và người nhận. Quan hệ huyết thống (cha-con, mẹ-con, a chị em ruột, dì cháu), đặc điểm HLA theo từng alen A, B, DR B, phân nhóm dưới allen  mức độ hòa hợp từ 3/6, 4/6. 5/6, 6/6 , tần số của từng alen xuất hiện theo người hiến và người nhận. Kết quả: độ tuổi hiến thận thấp nhất là 30 tuổi, cao nhất là 64 tuổi, TB ± SD là 49,51 ± 7,30. Người có tuổi nhận thận thấp nhất là 18 tuổi, cao nhất là 58 tuổi, TB ± SD là 29,42 ± 6,57. Người nhận có độ tuổi từ 21 – 40 tuổi là chủ yếu, chiếm 94,05%. Độ hòa hợp HLA của cặp người hiến – nhận cùng huyết thống là tương đối cao, chủ yếu ở mức 3/6 – 4/6 với tỷ lệ 84,52%. Độ hòa hợp thấp nhất là 2/6 với 02 (2,38%) trường hợp là anh chị em cho nhau. Có 07 trường hợp có hòa hợp HLA hoàn toàn 6/6, và đa số là anh chị em ruột cho nhau với 04 (57,14%) trường hợp. 2 Alen HLA-A*02 và HLA-A*11 là phổ biến nhất (chiếm 23,8% và 35,4%). Các alen có tỉ lệ gặp cao gồm: A*02; A*11; A*24; A*29; A*33. Alen HLA-B*15 là alen có tần suất xuất hiện nhiều nhất, chiếm tỷ lệ 29,5%. Các alen có tỉ lệ gặp cao gồm: B*07; B*35; B*38; B*40; B*46; B*58. Alen HLA-DRB1*12 là alen có tần suất xuất hiện nhiều nhất, chiếm tỷ lệ 39,6%. Các alen có tỉ lệ gặp cao gồm: DRB1*04; DRB1*07; DRB1*09; DRB1*10; DRB1*15. Các alen ít gặp gốm: DRB1*05; DRB1*16. Kết luận: Độ hòa hợp HLA của cặp người hiến – nhận cùng huyết thống là tương đối cao, chủ yếu ở mức 3/6 – 4/6 với tỷ lệ 84,52%. Các alen có tỉ lệ gặp cao gồm: A*11; HLA-B*15, HLA-DRB1*12  là alen có tần suất xuất hiện nhiều nhất.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. G. Karam, T. Kalble et al. Guidelines on Renal Transplantation. European Association of Urology 2014.
2. Foster B.J., Dahhou M., Zhang X., et al. (2014). Impact of HLA mismatch at first kidney transplant on lifetime with graft function in young recipients. Am J Transplant Off J Am Soc Transplant Am Soc Transpl Surg, 14(4), 876–885
3. Hà Phan Hải An và cs (2012). Ảnh hưởng của mức độ hòa hợp HLA lên chức năng thận ghép sau 18 tháng ghép thận. Tạp Chí Nghiên Cứu Y Học, Phụ trương 80(3B), 28–33.
4. Lê Xuân Hải, Bùi Văn Mạnh (2013). Nghiên cứu tần suất kiểu hình Hla ở bệnh nhân dư tuyển ghép thận và người dự tuyển hiến thận tại bện viện 103. Tạp Chí Y Học Việt Nam, Tháng 8-Số đặc biệt(409), 453–457.
5. Nguyễn Thị Hảo (2018). Nghiên cứu đặc điểm HLA ở bệnh nhân có chỉ định ghép thận tại Bệnh viện TW Huế. Tạp chí Y Học Việt Nam, 466(Số đặc biệt), 621–627.
6. Hieu H.T., Ha N.T., Song L.H., et al. (2019). Association of Human Leukocyte Antigen Haplotypes With End-Stage Renal Disease in Vietnamese Patients Prior to First Transplantation. Transplant Proc, 51(8), 2549–2554.
7. Phạm Lê Nhật Mnh và cs (2018). Khảo sát định danh HLA của người đăng ký cho thận tại Bệnh viện Chợ Rẫy TP. HCM. Tạp chí Y Học Việt Nam, 466(Số đặc biệt-Tháng 5), 563571
8. Hoa B.K., Hang N.T.L., Kashiwase K., et al. (2008). HLA-A, -B, -C, - DRB1 and -DQB1 alleles and haplotypes in the Kinh population in Vietnam. Tissue Antigens, 71(2), 127–134.
9. Que T.N., Khanh N.B., Khanh B.Q., et al. (2022). Allele and Haplotype Frequencies of HLA-A, -B, -C, and -DRB1 Genes in 3,750 Cord Blood Units From a Kinh Vietnamese Population. Front Immunol, 13, 875283.
10. Fejzić E., Karamehić J., Eminović I., et al. (2017). HLA Genotyping in Patients with End-Stage Renal Disease Waiting For Cadaveric Renal Transplantation in Federation of Bosnia and Herzegovina. Open Access Maced J Med Sci, 5(1), 1–5.