GIÁ TRỊ VÀ ĐỘ TIN CẬY BỘ CÂU HỎI QOLIE – 31 TRONG ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG CỦA BỆNH NHÂN ĐỘNG KINH

Nguyễn Văn Tuận1,2,, Phan Tiến Lộc1
1 Bệnh viện Bạch Mai
2 Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Khảo sát độ tin cậy và giá trị bộ câu hỏi QOLIE-31 trong đánh giá chất lượng cuộc sống của người bệnh động kinh. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 60 người bệnh động kinh tại Bệnh viện Bạch Mai từ tháng 7 năm 2022 đến tháng 9 năm 2023. Kết quả: Hệ số Cronbach’s Alpha của toàn thang điểm là 0,903, các tiểu thang dao động từ 0,568 đến 0,868. Hệ số tương quan biến -tổng của tất cả các câu hỏi đều > 0,3. Hệ số tương quan nội lớp (ICC) của tổng điểm là 0,83 với các tiểu thang dao động từ 0,62 đến 0,85. Hệ số tương quan Pearson so sánh ghép cặp điểm trung bình mỗi tiểu thang và điểm tổng QOLIE-31 giữa hai lần đánh giá đều trên 0,5 (p < 0,05) và sự khác biệt trung bình giữa các điểm số giữa 2 lần đánh giá ghép cặp tất cả đều không có ý nghĩa thống kê. Có mối tương quan thuận chiều mức độ chặt chẽ giữa tổng điểm QOLIE-31 lần 1 và tổng điểm WHOQOL-BREF theo phương trình: QOLIE-31 = 0,033 + 0,984 x WHOQOL-BREF, r = 0,985, p < 0,05. Có mối tương quan thuận chiều mức độ chặt chẽ giữa tổng điểm QOLIE-31 lần 2 và tổng điểm WHOQOL-BREF theo phương trình: QOLIE-31 = 0,817 + 0,972 x WHOQOL-BREF, r = 0,982, p < 0,05. Kết luận: Bộ câu hỏi QOLIE-31 phiên bản dịch tiếng Việt là một công cụ đáng tin cậy và có tính giá trị cao đã được chứng minh bởi các dữ liệu thống kê và là một thước đo hiệu quả để đánh giá chất lượng cuộc sống của người bệnh động kinh.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Lê Quang Cường. Chẩn đoán động kinh. Nhà xuất bản Y học; 2009.
2. Piperidou H, Terzoudi A, Vorvolakos T, et al. The Greek version of the Quality of Life in Epilepsy Inventory (QOLIE-31). Qual Life Res 2006; 15(5): 833-9.
3. May TW, Pfafflin M, Cramer JA. Psychometric Properties of the German Translation of the QOLIE-31. Epilepsy Behav 2001; 2(2): 106-14.
4. Cramer JA, Perrine K, Devinsky O, Bryant-Comstock L, Meador K, Hermann B. Development and cross-cultural translations of a 31-item quality of life in epilepsy inventory. Epilepsia 1998; 39(1): 81-8.
5. Mollaoğlu M, Durna Z, Bolayir E. Validity and Reliability of the Quality of Life in Epilepsy Inventory (QOLIE-31) for Turkey. Noro Psikiyatr Ars 2015; 52(3): 289-95.