ĐẶC ĐIỂM TỔN THƯƠNG PHỔI TRÊN X QUANG HẬU COVID-19 MỨC ĐỘ NHẸ TẠI HỌC VIỆN QUÂN Y

Trần Thanh Bình1, Nguyễn Đức Tài1, Lê Vũ Duy1,
1 Bệnh viện Quân y 103, Học viện Quân y

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

TÓM TẮT[1]


Mục tiêu: Mô tả đặc điểm lâm sàng và hình ảnh X quang ở bệnh nhân Covid-19 mức độ nhẹ và bệnh nhân hậu Covid 19 tại Học viện Quân y. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 360 bệnh nhân được chẩn đoán nhiễm Covid-19 mức độ nhẹ tại Bệnh viện Quân y 103 được theo dõi và/hoặc điều trị hậu Covid-19 tại Bệnh viện Quân y 103. Kết quả: Tỉ lệ bệnh nhân nam (77,8%) cao hơn so với bệnh nhân nữ (22,2%). Tuổi trung bình là 31,70 ± 14,53 tuổi, trong đó nhóm tuổi < 29 chiếm tỉ lệ cao nhất (63,9%). Ở bệnh nhân Covid 19 tổn thương trên X quang cả hai vùng ngoại vi và trung tâm là chủ yếu và tổn thương dạng dày tổ chức kẽ cao hơn so với tổn thương kính mờ và đông đặc. Tỉ lệ bệnh nhân hậu Covid 19 có tổn thương phổi trên X quang là 15,8%. Trong đó, vị trí hay gặp là vùng ngoại vi và tổn thương kính mờ là dạng tổn thương chủ yếu. Kết luận: Hình ảnh X quang ngực bệnh nhân hậu Covid-19 hay gặp tổn thương ở vùng ngoại vi, tổn thương chủ yếu là kính mờ và dải xơ. X quang ngực đóng vai trò quan trọng trong chẩn đoán, theo dõi bệnh nhân Covid-19 và hậu Covid-19.


Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Huang Y., Tan C., Wu J. và cộng sự. (2020). Impact of coronavirus disease 2019 on pulmonary function in early convalescence phase. Respir Res, 21(1), 163.
2. Bộ Y Tế, (2022). Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19.
3. Hansell D.M., Bankier A.A., MacMahon H. và cộng sự. (2008). Fleischner Society: glossary of terms for thoracic imaging. Radiology, 246(3), 697–722.
4. Điền V.M., Anh N.T., và Thạch P.N. (2020). Đặc điểm dịch tế, lâm sàng, tổn thương trên xq và ct ngực ở bệnh nhân covid-19 tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương (26/1/2020 – 26/4/2020). vjid, 2(30), 24–32.
5. Davies N.G., Klepac P., Liu Y. và cộng sự. (2020). Age-dependent effects in the transmission and control of COVID-19 epidemics. Nat Med, 26(8), 1205–1211.
6. Grasselli G., Zangrillo A., Zanella A. và cộng sự. (2020). Baseline Characteristics and Outcomes of 1591 Patients Infected With SARS-CoV-2 Admitted to ICUs of the Lombardy Region, Italy. JAMA, 323(16), 1574–1581.
7. Lomoro P., Verde F., Zerboni F. và cộng sự. (2020). COVID-19 pneumonia manifestations at the admission on chest ultrasound, radiographs, and CT: single-center study and comprehensive radiologic literature review. Eur J Radiol Open, 7, 100231.
8. Linh L.T., Cương N.N., và Quế N.V. (2023). Đặc điểm hình ảnh tổn thương phổi trên cắt lớp vi tính của những bệnh nhân hậu covid-19. VMJ, 528(1).
9. Writing Committee for the COMEBAC Study Group, Morin L., Savale L. và cộng sự. (2021). Four-Month Clinical Status of a Cohort of Patients After Hospitalization for COVID-19. JAMA, 325(15), 1525–1534.
10. Sang N.V., Kiên N.V., Ninh T.P. và cộng sự. (2023). Nghiên cứu hình ảnh tổn thương phổi trên cắt lớp vi tính đa dãy ở bệnh nhân hậu covid-19. VMJ, 530(1).